فیزیک فضای مجازی

امروزه فضای مجازی سهم به سزایی در زندگی انسان و جامعه انسانی دارد. دیگر قواعد تربیتی و آموزشی به سبک دیروز تضمین کننده داشتن انسان و جامعه‌ای موفق برای فردا نیست. شهروندان یک جامعه پویا در قرن ۲۱ نیازمند مهارت‌های جدیدی هستند که به فراخور نیازهای روز باید کسب کنند….

مطالعه بیشتر