نظریه ماتریس های تصادفی

ماتریس تصادفی چیست ؟ از اوایل قرن 20 ام ماتریس های رندوم در علوم مختلف شناخته و کاربردی شدند. آنچه که اهمیت دارد توزیع ویژه مقادیر حاصل از یک ماتریس رندوم است. از روی توزیع ویژه مقادیر می توان دریافت که درایه ها به هم وابسته هستند یا نه ….

مطالعه بیشتر