آشنایی با ریاضیات کسری

بعد کسری مفهوم فضا با بعد کسری، در بسیاری از حوزه های فیزیک برای توصیف پارامترهای موثر سیستم ها  اهمیت دارد. با وجود اینکه فضای دربردارنده ی اشیا در دنیای واقعی, فضای سه بعدی اقلیدسی است، اما اجسام همواره در فضای سه بعدی حرکت نمی کنند. بعد به قیدهای اعمال…

مطالعه بیشتر