معرفی کتاب «روش‌های مونت کارلو در فیزیک آماری» نیومن

روش‌های مونت کارلو روش‌های تقریبی هستند که برای شبیه‌سازی کامپیوتری سیستم‌های آماری به کار می‌روند. در مکانیک آماری برای به‌دست آوردن پارامترهای بزرگ‌مقیاس باید آن پارامتر بر روی تمام ریز حالت‌های ممکن متوسط‌گیری شود. این کار برای سیستم‌های با ابعاد بزرگ به دلیل زیادی ریز حالت‌ها، در شبیه‌سازی کامپیوتری عملاً…

مطالعه بیشتر