سیستمهای پیچیده

 • مقدمه ایی بر سیستمهای نامنظم
 • فرایندهای تصادفی
 • آشوب
 • شبکه های پیچیده
 • مدلهای استاندارد رشد سطوح

منابع:

 • Modeling Complex Systems, Nino Boccara, 2004 Springer
 • Dynamics of Complex Systems, Bar-Yam,Yaneer, 1997
 • Fractal concept in surface growth, Barabasi & Stanely, 1995
 • A modern course in Statistical Physics 2nd edition, L. E. Reichl, 1997

دینامیک غیرخطی

 • مقدمه ای بر مفاهیم تکامل و پایداری
 • سیستمهای دینامیکی بعد پایین
 • نظریه آشوب
 • بررسی خواص آشوبهای ناپایدار
 • دینامیک و تلاطم

مراجع

 • Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications in Physics, Biology, Chemistry, and Engineering (Studies in Nonlinearity), by Steven H. Strogatz, MA: Addison-Wesley, 1994
 • Introduction to Nonlinear Dynamics for Physicists: Lecture Notes in Physics, by Henry D I Abarbanel – Science – 1993

مراجع کمکی

 • Chaotic Dynamics, Baker, G. L., and J. P. Gollub.. 2nd ed. New York, NY: Cambridge University Press, 1996. ISBN: 0521471060 (hardback).
 • Universality in Chaos, Cvitanovi´c, P., ed.. Bristol, UK: Adam Hilger Ltd., 1984. ISBN: 0852747659 (paperback), 0852747667 (hardback).
  Contains reprints of a number of original research papers in the field.
 • Chaos and Nonlinear Dynamics, Hilborn, Robert C.. New York, NY: Oxford University Press, 1994. ISBN: 0195057600.
  One of the more elementary and better recent books on the subject, oriented more for the physicist than for the mathematician. Big (over 600 pages). Lots of good exercises.
 • Understanding Nonlinear Dynamics, Kaplan, D., and L. Glass.. New York, NY: Springer-Verlag, 1995. ISBN: 0387944400.
  A nice undergraduate-level introduction, oriented towards scientists, and especially biologists.
 • Nonlinear Dynamics and Chaos,Thompson, J. M. T., and H. B. Stewart.. New York, NY: John Wiley & Sons, 1986. ISBN: 0471909602.

 

مکانیک آماری پیشرفته۲

 • مقدمه ای بر گذار فاز و پدیده های بحرانی
 • مدل لانداو گینزبورگ، تئوری میدان متوسط، نماهای بحرانی
 • تئوری اختلال: بسط دیاگرامی، RG گشتاورهای فضایی ویلسون
 • مدلهای شبکه ای: Ising،شبیه سازی مونته کارلو، اثرات اندازه محدود در خواص مقیاسی
 • حل دقیقI sing دوبعدی
 • سیستمهای تصادفی

مراجع:

 • Ma, Shang-keng. Modern Theory of Critical Phenomena. Reading, MA: W. A. Benjamin, Advanced Book Program, 1976. ISBN: 0805366709.
 • Stanley, H. Eugene. Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena. New York, NY: Oxford University Press, 1971. ISBN: 0195014588.
 • Amit, Daniel J. Field Theory, the Renormalization Group, and Critical Phenomena. Rev. 2nd ed. Singapore: World Scientific, 1984. ISBN: 9971966107, and 971966115.
 • Huang, Kerson. Statistical Mechanics. 2nd ed. New York, NY: Wiley, c1987. ISBN: 0471815187.
 • Negele, John W., and Henri Orland. Quantum Many-particle Systems. Redwood City, CA: Addison-Wesley Pub. Co., 1988. ISBN: 0201125935.
 • Feynman, Richard Phillips. Statistical Mechanics. Reading, MA: Addison-Wesley, 1998. ISBN: 0201360764.
 • Parisi, Giorgio. Statistical Field Theory. Redwood City, CA: Addison-Wesley Pub. Co., 1988. ISBN: 0201059851.

 

تحلیل داده ها تئوری و کاربردها

 • تئوری احتمال
 • توابع همبستگی
 • دانسیته طیفی
 • فراکتال
 • حذف روندها
 • سرییای مارکوف

مراجع:

 • Random vibration, spectral and wavelet analysis, D. E. Newland, 1997
 • An Introduction to Stochastic Processes in Physics, DON S. LEMONS, 2002
 • Analysis of Financial Time Series , R.S.Tsay,Wiley, 2002
 • The Fokker Planck equation, H. Risken, 1988

 

محاسبات کوانتومی و نظریه اطلاعات

 • تئوری اطاعات کلاسیکی و کوانتومی
 • حالتهای EPR
 • الگوریتمهای کوانتومی
 • آزمایشات تجربی در Q-bits
 • درهم تنیدگی

مراجع:

 

فیزیک اقتصاد

 • اقتصاد و فیزیک آماری
 • تنظیم تقویم مالی
 • رفتارهای دینامیکی بازارهای مالی
 • قیمت گذاری
 • مدیریت سرمایه و بهینه سازی سبد سهام
 • مدیریت ریسک و خطرپذیری
 • کاربرد انتروپی Boltzmann & Tsalis در مهندسی مالی

 

مراجع:

 • Financial Market Complexity, N F Johnson, P Jefferies and P M Hui, Oxford University Press, 2003. This book contains all the lecture material (and more).

For general interest, you might also like to look at:

 • Theory of Financial Risks: from Statistical Physics to Risk Management, J P Bouchard and M Potters, Cambridge University Press, 2000
 • Econophysics, R Mantegna and H E Stanley,Cambridge University Press 2000
 • Mathematical Finance and Derivatives, P Willmott, S Howison and J Dewynne, Cambridge University Press, 1996
 • An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance by Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley

 

بیوفیزیک

 • مقدمه ای بر زیست شناسی
 • فیزیک مولکولهای زیستی
 • خواص مولکولهای بزرگ زیستی
 • پروتئن ها و آمینواسیدها

مراحع:

 • Physics in Molecular Biology, Kim Sneppen & Giovanni Zocchi, Cambridge University Press, Cambridge UK (2005).
 • Methods in Modern Biophyiscs, Bengt Nolting, Springer Verlag, Berlin, 2004.
 • Biophysics, Glaser, Roland, New York : Springer, 2001.
 • Physics of biological systems : from molecules to species, Henrik Flyvbjerg ed., Berlin ; New York : Springer, 1997

 

فیزیک محاسباتی پیشرفته

 • دینامیک مولکولی
 • روش شبیه سازی مونت کارلو
 • دینامیک مولکولی غیر تعادلی
 • شبیه سازیهای کوانتومی
 • کاربردها: ذوب، سطوح مشترک، دینامیک چرخشی

 

مراجع

 • Annual Reviews of Computational Physicsو Dietrich Stauffer, World Scientific, 1999
 • Computer Simulation of Liquids, P. Allen and D. J. Tildesley, Oxford University Press, 1991
 • Computer Simulation Methods in Theoretical Physics, Dieter W. Heermann,Springer, 1990