دروس ارائه شده نیمسال جاری

 

1. آسيب شناسي فضايي مسائل شهري ايران (دكتري)
2. آمار و احتمالات (كارشناسي)
3. طبيعت و شهر در تعاليم و فرهنگ اسلامي (كارشناسي ارشد)

دروس ارائه شده قبلی

 

1. برنامه‌ريزي ناحيه اي (دكتري)
2. بنيادهاي نظري شهر اسلامي (دكتري)
3. تحليل جغرافيايي از شهرهاي اسلامي (دكتري)
4. شهرگرايي و برنامه ريزي شهري در جهان سوم (دكتري)
5. آمار و احتمالات (كارشناسي)
6. آمار و احتمالات 2 : كاربرد آمار در جغرافيا (كارشناسي)
7. آمارواحتمالات 1 (كارشناسي)
8. اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي (كارشناسي)
9. اقتصاد شهري (كارشناسي)
10. برنامه ريزي شهري در ايران (كارشناسي)
11. برنامه ريزي شهـــري درايران (كارشناسي)
12. پروژه (كارشناسي)
13. جغرافياي شهري ايران (كارشناسي)
14. روش تحقيق در مطالعات شهري (كارشناسي)
15. زمين در فضا (كارشناسي)
16. شهرهاوشهركهاي جديد (كارشناسي)
17. كاربرد آمار و احتمالات در برنامه ريزي شهري (كارشناسي)
18. مباني جغرافياي شهري (كارشناسي)
19. اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي (كارشناسي ارشد)
20. برنامه ريزي منطقه اي (كارشناسي ارشد)
21. توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه پايدار شهري (كارشناسي ارشد)
22. جغرافياي شهري (پيشرفته) (كارشناسي ارشد)
23. جغرافياي شهري پيشرفته (كارشناسي ارشد)
24. جمعيت و توسعه (كارشناسي ارشد)
25. شهرنشيني و برنامه ريزي شهري در ايران (كارشناسي ارشد)
26. طبيعت و شهر در تعاليم و فرهنگ اسلامي (كارشناسي ارشد)
27. مدل ها و فنون تصميم گيري با تاكيد بر برنامه ريزي شهري (كارشناسي ارشد)