1. ج. توكلي نيا, ح. بهبودي مقدم, “حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهر پايدار با تاكيد بر ايران” اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار, 1393.
2. ج. توكلي نيا, ح. بهبودي مقدم, “عدالت فضايي و خدمات عمومي در شهر مطالعه موردي منطقه 13 شهرداري تهران” هفتمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران (جغرافياي سياسي شهر), 1393.
3. ج. توكلي نيا, “توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي بر پايه توسعه اجتماعات محلي” اولين همايش ملي شهرسازي و معماري در گذر زمان, 1392.
4. ع. محمدي, م. صرافي, ج. توكلي نيا, “جغرافياي شركتي خدمات پيشرفته پشتيبان توليد پژوهش موردي كلانشهر تهران” ششمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري مديريت شهري, 1392.
5. ژ. سجادي, ج. توكلي نيا, ر. همدم, “بررسي تطبيقي ابعاد فقر و نابرابري در كشورهاي حاشيه خليج فارس با تاكيد بر شهري در كلانشهر ايران” پنجمين كنگره بين المللي جهان اسلام, 1391.
6. ژ. سجادي, ج. توكلي نيا, ر. همدم, “بررسي تطبيقي ابعاد فقر و نابرابري در كشورهاي حاشيه خليج فارس با تاكيد بر فقر شهري در كلانشهرهاي ايران” پنجمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام, 1391.
7. ج. توكلي نيا, ح. محمديان مصمم, ع. پرواز, “تعارض نارسايي تسهيلات و تجهيزات با گردشگري پايدار روستايي ( نمونه موردي : روستاهاي علي صدر – كبودر آهنگ )” دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي, 1390.
8. س. كريمي, ج. توكلي نيا, م. صرافي, “نقش مديريت محله اي در دستيابي به توسعه پايدار شهري ( محله اوين )” شوراياري رويكردي نو به مديريت محلي, 1390.