1. “انديشه هاي نو در برنامه ريزي شهري”, شوراي شهر, تهران, 1393, شابک:9786002515407.
2. “شورا ياري و مديريت شهري با تاكيد بر رويكرد ناحيه محوري”, شهرداري تهران, تهران, 1392, شابک:9789642386611.