1. ج. توكلي نيا, ر. مكنون, ا. خاوريان, و. پاسبان, “تحليل نابرابري هاي توسعه منطقه اي در بخش بهداشت و درمان استان اردبيل” , برنامه ريزي منطقه اي, نسخه 5, صفحات:1-14, 1394.
2. ج. توكلي نيا, م. صرافي, غ. كاظميان, م. شالي, “تحليل تقسيمات قلمروي سازمانها و نهادهاي خدماتي كلانشهر تهران” , پژوهشهاي دانش زمين, نسخه 6, صفحات:100-117, 1394.
3. م. شالي, ج. توكلي نيا, “امكان سنجي راهبرد توسعه شهر در توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي منظقه يك كلانشهر تبريز” , نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي, نسخه 15, صفحات:117-138, 1394.
4. ج. توكلي نيا, ر. كانوني, ا. شريفي, “ارزيابي نظام هاي شهري مناطق نه گانه كشور بر اساس روش تصميم گيري چند معياره اي اچ پي” , برنامه ريزي منطقه اي, نسخه 2, صفحات:77-99, 1393.
5. ج. توكلي نيا, م. صرافي, م. چمني مقدم, “جايگاه برنامه ريز در فرآيند برنامه ريزي شهري ايران” , مطالعات شهري, صفحات:19-32, 1393.
6. ز. فني, ج. توكلي نيا, ح. قرباني, ا. سلطان زاده چوبقلو, “ارزيابي عملكرد سراي محلات در راستاي توسعه مديريت محلي نمونه موردي سراي محله هاي اوين ، تجريش و نياوران” , مديريت شهري, نسخه 13, صفحات:35-46, 1393.
7. ز. فني, ج. توكلي نيا, ح. قرباني, ا. سلطان زاده, “ارزيابي عملكرد سراي محلات در راستاي توسعه مديريت محله اي مطالعه موردي: سراي محلات اوين، تجريش و نياوران” , مديريت شهري, نسخه 13, صفحات:35-46, 1393.
8. م. صيدالي, ب. رحماني, ع. سعيدي, ج. توكلي نيا, “تحولات ساختاري كاركردي فضا هاي روستايي در ايران و اثرات آن بر توسعه بافت در نواحي روستايي مورد: روستاي جوانمردي” , مديريت شهري, صفحات:201-217, 1393.
9. م. صيدالي, ب. رحماني, ع. سعيدي, ج. توكلي نيا, “تحولات ساختاري كاركردي فضاهاي روستايي در ايران و اثرات آن در توسعه بافت نواحي روستايي مورد پژوهي روستاي جوانمردي و باغبهزاد شهرستان لردگان” , مديريت شهري, صفحات:200-217, 1393.
10. ج. توكلي نيا, ژ. سجادي, م. شمس پويا, “پراكنش ” , جغرافيا, نسخه 11, صفحات:120-137, 1392.
11. ا. دويران, ج. توكلي نيا, س. غلامي, م. دانش دوست, “سنجش تطبيقي طرفيت مشاركت پذيري ساكنان در بافت هاي جديد و قديم شهري با استفاده از نمدل اي اچ پي نمونه موردي محله حسينيه قديم و كوي قائم بافت جديد شهر زنجان” , جغرافيا و برنامه ريزي, نسخه 18, صفحات:123-148, 1392.
12. ج. توكلي نيا, م. اسكندرپور, م. برغمدي, “درآمدي بر حكمروايي خوب شهري ، ضرورت ها الزامات و چالش هاي فراروي تحقق آن در ايران” , فصلنامه نگرشهاي نو در جغرافياي انساني, نسخه 5, صفحات:135-152, 1391.
13. ج. توكلي نيا, م. شالي, “نابرابري هاي منطقه اي در ايران” , فصلنامه آمايش محيط, نسخه 5, صفحات:1-15, 1391.
14. ج. توكلي نيا, م. شمس پويا, “شناخت نظري پيرامون حكمروايي شايسته شهري” , نسيم بامداد, نسخه 5, 1391.
15. ع. محمدي, م. صرافي, ج. توكلي نيا, “جغرافياي شركتي خدمات پيشرفته توليد اي . پي .اس پژوهش موردي شركت هاي حسابرسي كلانشهر تهران” , پژوهشهاي دانش زمين, نسخه 2, صفحات:29-42, 1391.
16. ح. اسماعيل زاده, م. صرافي, ج. توكلي نيا, “تحليلي بر رويكردهاي توسعه گردشگري در اجتماعات محلي” , فصلنامه علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي, نسخه 9, صفحات:119-142, 1390.
17. ج. توكلي نيا, ج. ريكا, م. عيوضلو, د. عيوضلو, “تحليل فضايي سرمايه اجتماعي سكونتگاه هاي شهري و روستايي (مطالعه موردي شهرستان كوهدشت” , تحليل اجتماعي نظم و نابرابري, صفحات:205-229, 1390.
18. ج. توكلي نيا, ژ. سجادي, ر. همدم, “پيامدهاي فضايي احداث مترو بر توسعه نواحي پيراموني ( ايستگاه مترو دروازه دولت )” , آمايش و توسعه پايدار, نسخه 1, 1390.
19. ج. توكلي نيا, م. شالي, “نظام شهري استان آذربايجان شرقي” , جغرافيا, نسخه 29, صفحات:129-148, 1390.
20. ع. محمدي, م. صرافي, ج. توكلي نيا, “جغرافياي شركتي خدمات پيشرفته ي پشتيبان توليد پژوهش موردي كلانشهر تهران” , مطالعات شهري, نسخه 1, صفحات:23-39, 1390.
21. م. صرافي, ج. توكلي نيا, ع. آقائي, “ناحيه محوري، ضرورت ارتقاء مديريت محلي در شهرداري تهران منطقه 4” , فصلنامه آمايش محيط, نسخه 4, صفحات:117-138, 1390.
22. ن. جباري, م. ثروتي, م. حسين زاده, ج. توكلي نيا, “بررسي روند توسعه فيزيكي بخش شمال غرب شهر تهران: مطالعه موردي حصارك” , فصلنامه جغرافياي طبيعي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان, نسخه 3, صفحات:33-52, 1389.
23. ج. توكلي نيا, ع. محمدي, “فرسايش كالبدي – كاركردي در بافت مركزي شهرها اهداف و اصول راهبردي بهسازي، نوسازي و بازسازي مطالعه موردي : بافت مركزي شهر زنجان” , پژوهشهاي دانش زمين, نسخه 1, صفحات:35-54, 1389.
24. ج. توكلي نيا, ع. محمدي, “كالبدي – كاركردي در بافت مركزي شهرها اهداف و اصول راهبردي بهسازي، نوسازي و بازسازي مطالعه موردي : بافت مركزي شهر زنجان” , پژوهشهاي دانش زمين, نسخه 1, صفحات:35-54, 1389.
25. م. عبدالهي, م. صرافي, ج. توكلي نيا, “بررسي نظري مفهوم محله و باز تعريف آن با تاكيد بر شرايط محله هاي شهري ايران” , پژوهش هاي جغرافياي انساني, صفحات:83-102, 1389.
26. ج. توكلي نيا, م. استادي سيسي, “تحليل پايداري محله هاي كلان شهر تهران با تاكيد بر عملكرد شوراياري نمونه موردي محله هاي اوين دركه و ولنجك” , پژوهش هاي جغرافياي انساني, صفحات:29-43, 1388.
27. ج. توكلي نيا, ع. نعمتي, “رابطه بين شهرك هاي صنعتي با توسعه فضايي در استان ايلام” , مسكن و محيط روستا, صفحات:74-87, 1388.
28. س. كريمي, ج. توكلي نيا, “جايگاه توسه در مقياس خرد و محله اي در توسعه پايدار شهري نمونه موردي محله اوين” , پژوهش هاي جغرافياي انساني, 1388.
29. م. صرافي, ج. توكلي نيا, م. استادي سيسي, “راهبرد توسعه شهر مبني بر توسعه پايدار مطالعه موردي شهر شبستر” , جغرافيا- انجمن جغرافيايي ايران , 1388.
30. م. صرافي, ج. توكلي نيا, م. استادي سيسي, “راهبرد توسعه شهر مبني بر توسعه پايدار نمونه : شهر شبستر” , جغرافيا, نسخه 7, صفحات:65-80, 1388.
31. ج. توكلي نيا, ص. رسولي, ح. بيرامزاده, “تحليل و ارزيابي سازگاري كاربري هاي شهري مورد شهر بناب” , جغرافيا, نسخه 2, صفحات:115-127, 1383.
32. م. رضويان, ج. توكلي نيا, ف. كوشكي, “مقايسه سرمايه اجتماعي در مناطق 1 و 12 شهر تهران” .