چگونه از گیت در پروژه های نرم افزاری استفاده کنیم؟