اقتصاد پیچیدگی

سایت شخصی دکتر سید علی حسینی - استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

در مدارس اقتصادی در جهان نسل جدیدی از اقتصاددانان در حال شکل‌گیری هستند که ضمن داشتن روابظ نزدیک با فیزیک‌دانان بر نقش عمده شبیه سازی در اقتصاد، تحلیل داده‌ها و بررسی اقتصاد ازمنظر سیستم‌های پیچیده تاکید دارند.

 

دکتر علی حسینی

اقتصاد به زبان ساده

هدف درازمدت این بخش توصیف مباحث اقتصادی به زبان ساده برای خوانندگان از رشته های مختلف میباشد. در حال حاضر اما در این بخش به معرفی فصول کتاب میپردازیم

فیزیک اقتصاد

در این بخش با فیزیک اقتصاد آشنا می‌شوید.

دروس

مکانیک آماری پیشرفته 1

بارت «فیزیک آماری» اشاره به رویکردهای آماری و احتمالاتی به مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی دارد. بنابراین گاهی از عبارت مکانیک آماری هم به همین معنی برای آن استفاده می‌شود.

صفحه درس

پدیده‌های بحرانی

صفحه درس

فیزیک سیستم‌های پیچیده

This is a graduate level course aimed for those who have little or no background in Physics of Complex Systems.

صفحه درس