هدف درازمدت این بخش توصیف مباحث اقتصادی به زبان ساده برای خوانندگان از رشته های مختلف میباشد. در حال حاضر اما در این بخش به معرفی فصول کتاب میپردازیم