تحلیل بحران اقتصادی کشور با رویکرد فیزیک اقتصاد

دکتر سید علی حسینی
دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی


اقتصاد پیچیدگی: نگاهی جدید برای بررسی بحران اقتصاد ایران