فعالیت های پژوهشی:

-تولید نانوذرات فلزی و مغناطیسی

– تولید نانومیله های مغناطیسی

– بررسی  پدیده های تشدید پلاسمونی سطحی

– طراحی ساخت و مشخصه یابی ساختارهای مگنتوپلاسمونی چند لایه ای

– ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک پلاسمونی

– ایزولاتورهای مگنتواپتیکی

– بلورهای فوتونی و مگنتوفوتونی

– طراحی و ساخت فیلترهای مایکروویو

– اندازه گیری پاسخ مگنتواپتیکی طیفی در هندسه های کر و فارادی

– طراحی گیت های تمام نوری بر پایه بلورهای فوتونی

– طراحی گیت های تمام نوری بر پایه موجبرهای غیر خطی