کارشناسی از دانشگاه تهران سال 1381

 

کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی سال 1383

 

دکترای فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی سال 1388