1- “بررسی خواص مغناطونوری فیلم‌های نازک ذرات بس‌ریز Bi:YIG به روش لایه‌نشانی چرخشی”، احمد حسن‌پور، جمشید عمیقیان، مرتضی مظفری، سیده مهری حمیدی، محمدمهدی‌‌طهرانچی، مجید قناعت شعار، یازدهمین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1383.
2- “اثر لیزر بر نانوساختار نوار مغناطیسی فاینمنت”، محمدمهدي‌طهرانچي، مجيد قناعت شعار، سید مجید محسنی، مهرداد مرادی، سيده مهري حميدي، هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی، 26 و 27 اردیبهشت 1385، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
3- “مطالعه نقش پردازش ليزري در حضور ميدان مغناطيسي ضعيف طولي در ايجاد پاسخ امپدانسي CoFeSiB نامتقارن نوارهاي آمورف كبالت پايه”، مجيد قناعت شعار، نجمه نبي پور، محمدمهدي‌طهرانچي، سيده مهري حميدي، كنفرانس فيزيك ايران، دانشگاه ياسوج، 1386.
4- “بررسي فيلم هاي نازك آهن پايه رشد داده شده به روش لايه نشاني ليزري”، سيده مهري حميدي سنگدهي، محمدمهدي‌طهرانچي، مجيد قناعت شعار، مهرداد مرادي، سومين كنفرانس ملي خلاء، دانشگاه صنعتی شریف، 1386.
5- “سرعت گروه کوک‌پذیر در بلورهای نوری تک‌بعدی با استفاده از تغییر در پهنای باند نواری”، علی‌رضا بنانج، سیده مهری حمیدی، محمدمهدی‌طهرانچی، چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، 1386.
6- “تأثیر تغییر مورفولوژی ایجاد شده در سطح به علت پردازش لیزری بر رفتار حوزه‌های مغناطیسی نوارهای آمورف کبالت پایه CoFeSiB”، مجید قناعت‌شعار، نجمه نبی‌پور،محمدمهدی‌طهرانچی، سیده مهری حمیدی سنگدهی، چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، 1386.
7- “بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای آمورف کبالت پایه CoFeSiB در اثر تابش لیزر پالسی “Nd:YAG، هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی، 18 و 19 اردیبهشت 1386، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.
8- ” ويژگي هاي اپتيكي و مگنتو – اپتيكي بلور نوري مغناطيسي تشكيل شده از لايه هاي دي‌الكتريك و مغناطيسي آمورف كبالت پايه”، پانزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونیک، سيده مهري حميدي سنگدهي، ياسر چيني فروشان، محمدمهدي‌ طهرانچي, پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه اصفهان،1387.
9- “توليد هماهنگ دوم در لايه هاي نازك مگنتواپتيكي بيسموت گارنت”، مريم بحريني، سيده مهري حميدي سنگدهي، محمدمهدي‌طهرانچي، پانزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونیک ایران، دانشگاه اصفهان، 1387.
10- ” رشد و مشخصه‌یابی فیلم‌های نازک گارنت به روش لایه‌نشانی لیزری”، حميدي سنگدهی، سیده مهری؛ جولایی، عاطفه؛ طهرانچی، محمد مهدی؛ حسن پور، احمد؛ مظفری، مرتضی؛ عمیقیان، جمشید، شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه یزد، 1388.
11- ” رشد و مشخصه‌يابي ‌فيلم نازک باريم هگزافريت به روش لايه‌نشاني ليزري”، لطفی پور هدی سادات، حمیدی سنگدهی سیده مهری، شصتی منصوره، طهرانچی محمد مهدی، خرازی، شرمین، شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه یزد، 1388.
12- “رشد و مشخصه‌یابی فیلم نازک اکسید روی دوپه شده با کبالت به روش لایه‌نشانی لیزر پالسی”، خرم نیک لیلا، حمیدی سنگدهی سیده مهری، شصتی منصوره، طهرانچی محمد مهدی، عبدالحسینی اسماعیل، کاملی پرویز، هادی سلامت، شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه یزد، 1388.
13- ” تهيه و بررسي ويژگي‌هاي مغناطونوری لايه‌های نازک فريت NiFe2-xAlxO4 “، زهرا ابوعلي زاده، مرتضي مظفري، سیده مهری حميدی، جمشيد عميقيان و محمد مهدی طهرانچی، شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه یزد، 1388.
14- ” رشد و مشخصه‌يابي ‌فيلم نازک استرانسيم هگزافريت به روش لايه‌نشاني ليزري”، لطفی پور هدی سادات ؛حميدي سنگدهی، سيده مهری ؛ طهرانچی، محمد مهدی؛؛ مظفری, مرتضی؛ عميقيان، جمشيد، چهارمین کنفرانس خلاء ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1388.
15- “بررسی اثر مگنتو-اپتیکی کر غیر خطی در لایه نازک مغناطیسی Bi:YIG”، جولائی، عاطفه؛ حمیدی سنگدهی، سیده مهری ؛ طهرانچی، محمد مهدی، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه همدان، 1389.
16- “بررسی اثر اندازه بلورک­ها در خواص مگنتواپتیکی لایه­های نازک استرانسيم هگزافريت “، لطفی پور، هدی سادات؛شصتی، منصوره؛ حميدي سنگدهی، سيده مهری؛ طهرانچی، محمد مهدی، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه همدان، 1389.
17- ” بررسی اثر نانوذرات طلا بر خواص اپتیکی و مگنتواپتیکی لایه‌های نازک گارنت آلاییده به سریم”، حمیدی سنگدهی، سیده مهری؛ طهرانچی، محمد مهدی؛ صادقی، سمیه، هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان کرمان، 1389.
18- ” ترک‌یابی غیرمخرب مغناطیسی بر پایه حسگر مگنتواپتیکی”، کرباسچی محمد، رنجبران ملیحه، افتخاری حمید، حمیدی سیده مهری، طهرانچی محمد، هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان کرمان ، 1389.
19- ” بررسی اثرات رنگین کمانی در پر طاووس‌”، صادقی، سمیه; حمیدی، سیده مهری و طهرانچی، محمد مهدی، هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان کرمان ، 1389.
20- ” رشد و مشخصه­يابي الكتريكي لايه نازك فريت بيسموت با استفاده از روش لايه­نشاني ليزري‌”، كريمي منصوره، حمیدی سیده مهری، طهرانچی محمد مهدی، هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان کرمان ، 1389.
21- ” سرعت گروه کوک پذیر در کاواکهای یک بعدی تزویج شده نامتقارن یک بعدی”، علی رضا بنانج، سمیه امیری، مهری حمیدی، هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان کرمان ، 1389.
22- ” بررسی ويژگی­های مغناطو-نوری لایه­نازک گارنت ایتریوم آهن جانشانی شده با سریوم به روش لیزر پالسی”، شاهرخ­وند، سیده مریم ؛ مظفری، مرتضی؛ روضاتيان، امير سید حسن­؛ حمیدی سنگدهی، سیده مهری؛ طهرانچی، محمد مهدی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ماهان کرمان ، 1389.
23- “ساخت محفظه بخار سزیم و اندازه گیری پهن شدگی برخوردی (فشار) خط جذبی اول سزیم در حضور گاز میانجی نئون”، آبایی بهنام، حمیدی سیده مهری، طهرانچی محمد مهدی، ، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه ارومیه، 1390.
24- ” تعيين چگالي بخار اتمي در روبیدیوم از طريق چرخش فارادی طیفی و وابستگی چرخش به دما و اندازه میدان مغناطیسی”، آبائی بهنام، حمیدی سیده مهری، طهرانچی محمدمهدی، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز.
25- دوپايايي نوري در موجبر كاواكهاي تزويج شده يك بعدي غير خطي، زهرا اسلاميت، سيده مهري حميدي، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز.
26- هماهنگ دوم اپتیکی قوي در ساختار بلور فوتونی غیر خطی یک بعدی، حمیدی سیده مهری، پروینی طاهره، طهرانچي محمد مهدي، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز.
27- خواص مغناطیسی القایی‌ِنوری در حميدي، سيده مهري؛ طهرانچي محمد مهدي؛ بني اسدي فرزانه؛ صفري ناصر؛ اماني وحيد، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز.
28- اندازه‌گیری اپتیکیِ ضریب مغناطوتنگش در نمونه مغناطیسی ریبون آهن پایه، سید جواد رباط جزی ؛ طهرانچی، محمد مهدی ؛سیده مهری حمیدی، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز.
29- منشأ رنگ ساختاری در پرهای طوق کبوتر چاهی، صادقی، سمیه; حمیدی، سیده مهری و طهرانچی، محمد مهدی، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز.
30- اثر مگنتواپتیکی کِر طولی در ساختار چندلایه‌ایِ مگنتوپلاسمونی، حمیدی، سیده مهری و طهرانچی، محمد مهدی، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز.
31- ” کوک پذیری تمام نوری نور کند با استفاده از موجبرهای مبتنی بر کاواک های غیر خطی جفت شده یک بعدی”، سید مرتضی زاهدی دیزجی، علیرضا بنانج، سیده مهری حمیدی، سمیه امیری، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز.
32- “تصویر برداری ناکاملی های سطحی با استفاده از اثر مگنتواپتیکی کر؛ حمید افتخاری- سید محمد حسن خلخالی- سیده مهری حمیدی- محمد مهدی طهرانچی- هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز.
33- “اندازه گیری دقیق ثابت وردت آب با استفاده از چیدمان فارادی میدانی”، شهلا ابراهیمی، محمد حسین خلخالی، سیده مهری حمیدی، محمد مهدی طهرانچی، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
34- “اثر فارادی معکوس در نانوساختارهای پلاسمونیکی “، محبوبه رضوی نیا، سیده مهری حمیدی، محمد مهدی طهرانچی، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
35- “اندازه گیری دورنگی دایروی مغناطیسی در نمونه گارنت آلاییده به بیسموت”، فاطمه شیرازی، سیده مهری حمیدی، محمد مهدی طهرانچی، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
36- ” شبیه سازی اثر مدولاسیون دامنه در دمش اپتیکی بخار فلزات قلیایی”, فائزه پیرمرادیان، محمد حسین خلخالی، سیده مهری حمیدی، محمد مهدی طهرانچی، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
37- ” سوئیچ اپتیکی براساس دوپایداری در موجبر كاواكهاي تزويج شده غیر خطی يك بعدي با سه کاواک تشدیدگر غیر خطی”، زهرا اسلامیت، سیده مهری حمیدی، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
38- “بررسی مغناطش ‌ِنوری با استفاده ازنظریه تابع چگالی در (FeCl4)2(PyH)3C”، فرزانه بنی اسدی، سیده مهری حمیدی، محمد فتحی، محمد مهدی طهرانچی، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
39- ” چرخش فارادی کوک پذیر در بلور مگنتوفوتونی یک بعدی”، طاهره سادات پروینی، سیده مهری حمیدی، محمد مهدی طهرانچی، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
40- تصویر برداری ناکاملی های زیر سطحی با استفاده از روش چرخش فارادی”، افتخاری حمید، طهرانچی محمد مهدی و حمیدی سیده مهری، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3 تا 5 بهمن 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

41-کنفرانس فیزیک بیرجند

42- “محاسبه ساختار باند در بلورهای فوتونی با ساختار پاشنده”؛ نجمه عباسی راد, سیده مهری حمیدی, امیر حسین کردبچه- کنفرانس بین المللی مهندسی برق (ICEE)، مشهد، اردیبهشت 1392.

43-  “فیلتر فزود و فرود با پاسخ طیفی مسطح بر پایه موجبر تشدیدگر حلقوی سه تایی در هندسه متوالی” طیبه مهین روستا- سیده مهری حمیدی- دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-۱۹-۱۷ دیماه ۱۳۹۲.

44- “تشدید اثر مگنتواپتیکی کر در لایه نازک کبالت به وسیله نانوذرات طلا”، مرتضی علیزاده اسکویی، سیده مهری حمیدی- دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-۱۹-۱۷ دیماه 1392.

45-  گاف نوار فوتونی و مدهاي نقص در بلور فوتونی یک بعدي برپایه ي متامواد ناهمسانگرد”، زهرا سادات عزیزی، سیده مهری حمیدی، محمد مهدی طهرانچی, دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، ۱۸ الی ۱۹ دیماه ۱۳۹2.

مهندسی ایران، ۱۸ الی ۱۹ دیماه ۱۳۹2.

46- “Photonic band gap and defect mode characterization in two dimensional plasmonic and dielectric photonic crystal”, N Abbasirad, AA Kordbacheh, S. M.Hamidi، دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، ۱۸ الی ۱۹ دیماه ۱۳۹2.

47- “تولید و مشخصه یابی نانوذرات هسته-پوسته طلا نقره با روش کندوسوز لیزری در آب”، مرتضی علیزاده اسکویی، سیده مهری حمیدی، چهاردهمین همایش دانشجویی فناوری نانو، ۴ و ۵ دیماه ۱۳۹۲، انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران.

48- “تشدید اثرمگنتواپتیکی کر در حضورنانوذرات با ساختار هسته پوسته طلا-نقره”، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، 8 الی 10 بهمن 1392.

49- “بررسی اثر قطبش نوردر ضریب جذب بخار فلز قلیائی در فرآیند دمش اپتیکی”، سمانه بیرژندي، محمد حسین خلخالی، سیده مهري حمیدي، محمد مهدي طهرانچی، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، 8 الی 10 بهمن 1392.

50-” فیلترهاي مایکروویو کوك پذیر بر پایه ي نانوسیم هاي فرومغناطیسی در بلورهاي فوتونی مغناطیسی”، مهسا صدقی پور، سیده مهری حمیدی، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، 8 الی 10 بهمن 1392.

51- ” بررسی تشدید پلاسمون سطحی در لایه ی طلا با استفاده از هندسه ی کرشمن: رویکرد محاسباتی-تجربی، حسین گودرزی، سیده مهری حمیدی، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، 8 الی 10 بهمن 1392.

52- ” اندازه گیری گذارهای کوانتومی بلورمگنتو فوتونی یک بعدی با ساختار
6/ Bi: YIG/ (SiO2/TiO2)6(TiO2/SiO2) به روش دورنگی دایروی مغناطیسی”، حیدری،مسعود، حمیدی،سیده مهری و طهرانچی،محمدمهدی، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، 8 الی 10 بهمن 1392.

53- ” طراحی و مشخصه یابی نانوتشدیدگر پاندا در بلور فوتونی دوبعدی جهت کاربری در بایو حسگر دو طرفه”، آسیه کلاته، سیده مهری حمیدی، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، 8 الی 10 بهمن 1392.

54-طراحی و مدل سازی بلور فوتونی چند پاره به عنوان فیلترهای چندگانه”، زهراسادات عزیزی، سیده مهری حمیدی، محمد مهدی طهرانچی،  بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، 8 الی 10 بهمن 1392.

55- “لایه نشانی و مشخصه یابی فیلم نازک باریم استرانتیم تیتانایت به روش لایه نشانی لیزر پالسی”، هاجر کاظمی، زهرا سادات عزیزی، سیده مهری حمیدی ، محمد مهدی طهرانچی و مرتضی مظفری، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، 8 الی 10 بهمن 1392.

56- “استتار و حسگری هوشمند با الهام‌گیری از رنگ‌های ساختاری در طبیعت”، آسیه سهیلیان، محمد مهدی طهرانچی و سیده مهری حمیدی، کنفرانس پدافند غیر عامل با رویکرد استتار و اختفا، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، 30 بهمن 1392.