سوابق تحصیلی

١- كارشناسي حقوق – تاريخ فارغ التحصيلي ١٣٦٤ ( شش ترم با احراز رتبه اول و ١٥١ واحد درسي ) از دانشگاه شهيد بهشتي
٢- كارشناسي ارشد ١٣٧٩ – دانشگاه تربيت مدرس با موضوع پایان نامه « جرم شناسي جنگ»
٣- كارشناسي ارشد دوم – از دانشگاه مون پليه فرانسه ١٣٧٣ با موضوع تحت عنوان « مطالعه تطبيقي تعليق مجازات در حقوق ايران و فرانسه»
٤- دكتري حقوق جزا و جرم شناسي ١٣٧٩ از دانشگاه مون پليه فرانسه تحت عنوان "مطالعه تطبيقي تحريك به جرم در حقوق ايران و فرانسه" .