وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۵۶- جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان
مقاله,حقوق خصوصی 1 جولای 2023
Print Friendly, PDF & Email

عباس قاسمی حامد ۱ علی حیدری ۲
۱ استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
۲ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

نشریه پژوهش های حقوقی
دوره ۲۱، شماره ۵۲
اسفند ۱۴۰۱
صفحه ۵۱۷-۵۴۳
شرط تغییر در کار ازجمله شروط رایج در قراردادهای پیمانکاری داخلی و بین‌‌المللی می‌باشد. نظر به واقعیت‌‌های اجرایی پروژه‌‌های عمرانی و صنعتی اعمال این شرط مقرون به صلاح و گاه ضروری می‌‌نماید. این شرط از دو کلمه تغییر و کار تشکیل شده است. تغییر بسته به نحوه نگارش شرط شامل حذف، افزایش یا کاهش، جایگزینی، تغییر توالی و روش ساخت و هر گونه تغییری نسبت به آنچه پیمانکار در قرار اولیه بر عهده گرفته است. کار نیز اعم از کارهای دائم و موقتی است که جهت ساخت و تکمیل پروژه مورد نیاز بوده و در اسناد و مدارک قراردادی از قبیل شرح کارها و خدمات، الزامات کارفرما و مشخصات فنی می‌‌آید. شرط تغییر در کار، شرط فعلی است که به موجب آن پیمانکار متعهد به اجرای دستور یک طرفه تغییراتی می‌باشد که از سوی کارفرما صادر می‌‌شود بدون اینکه نیاز به توافق دیگری باشد. شرط تغییر در کار از حیث محدودیت‌‌های موضوعی و زمانی و نیز آثار حقوقی اجرا یا نقض آن دارای اهمیت بسیاری است. ولی پیش از آن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مذکور و شناسایی جایگاه آن در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری ضروری می‌‌نماید. مقاله حاضر به این موضوع می‌‌پردازد.

The position of “Variation” clause in the legal order of construction contracts With emphasis on sample contracts of Iran, FIDIC and England

The variation clause is one of the common conditions in domestic and international construction contracts. Given the executive realities of construction and industrial projects, the application of this clause seems appropriate and sometimes necessary. The subject of this clause is change in the works. Changes depending on how the clause is written, including removal, increase or decrease, replacement, change of sequence and method of construction, and any changes to what the contractor has undertaken in the initial contract. Work is also a permanent and temporary work that is required to build and complete the project and is included in the contract documents such as Service description, employer requirements and technical specifications. Variation clause is the positive condition under which the contractor undertakes to execute a unilateral change order issued by the employer without the need for another agreement. It is very important to examine the variation clause in terms of limitations due to the subject and time domain as well as the legal effects of its implementation or violation. But before that, a detailed study of the legal meaning and nature of the mentioned clause and identification of its position in the legal order of constuction contract is necessary. The present article deals with the latter.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 5 =