وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۵۲- بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار
مقاله 21 جولای 2021
Print Friendly, PDF & Email

منتشر شده در تحقیقات حقوقی بهار ۱۴۰۰- شماره ۹۳ 

نویسنده: قاسمی حامد، عباس ؛

نویسنده مسئول: براری چناری، یوسف ؛

چکیده

مصرف کننده به علت قدرت اقتصادی و چانه زنی کمتر نیازمند حمایت ویژهای در برابر قدرتمندان می‌باشد و صرف توجه به اصل آزادی قراردادی، حقوق او را تضمین نمی‌کند. مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار هم که بخشی از بازار مالی در برابر بازار واقعی هستند، مستثنی از این امر نبوده و حتی به علت تخصصی تر بودن بازارهای مالی، توجه به قشر ضعیف از فعالان این بازار اهمیت بیشتری دارد. لذا باید مصرف کنندگان موردنظر شناسایی و مشمول حمایت‌های خاص قرار گیرند. اشخاصی که در بورس سرمایه گذاری می‌کنند، دو دستهاند که برخی از آنها مبتدی و غیرحرفهای و بعضی دیگر متخصص می‌باشند و بدیهی است که دسته اول نیازمند حمایت ویژه می‌باشند. اگرچه برخی، معتقد به عدم امکان اجرای قواعد حقوق مصرف در بورس اوراق بهادار هستند، اما بنظر می‌رسد علیرغم سکوت قانونگذار، باید سرمایه گذاران خرد این بازار که شغل اصلی آنها معامله اوراق بهادار نبوده بلکه حرفه فرعی و مکمل محسوب شده و دارای ضعف اطلاعاتی می‌باشند، را مصرف کننده نامیده و محق استفاده از مزایای خاص قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ کشورمان و سایر مقررات مرتبط دانست. در مقابل؛ سرمایه گذاران نهادی، که اشخاصی هستند متخصص و معامله اوراق بهادار در بورس حرفه اصلی آنها بوده و به علت قدرت اقتصادی و اطلاعاتی نیازمند حمایت ویژه قانونی نمی‌باشند. همانطور که ملاحظه می‌گردد، مفهوم مصرف کننده در بورس تا حدودی با تعریف مرسوم آن در قوانین مربوطه متفاوت می‌باشد.

Survey The concept of consumer in the stock exchange

Volume 24, Issue 93 – Serial Number 93
May 2021

Due to economic power and less bargaining, the consumer needs special support from the powerful, and he does not guarantee his rights solely on the basis of the principle of contractual freedom. The consumers of the stock market, which are part of the financial market and are, in contrast, the real market, are no exception and even due to more specialized financial markets, paying attention to the weak stratum of the activists of this market is more important. Therefore, Consumers should be identified and eligible for special protection. Persons investing in stock exchange, are two categories some of them are beginner and non-professional and some others are specialist and obviously the first category needs special support. Although some believes that it is impossible to enforce the rules of consumer rights in the stock market, but it seems, despite the silence of the legislator, must the retail investors of this market, whose main occupation is not securities trading but also a subsidiary and complementary profession and their information is weak, called consumer and the right to use the special benefits of the Consumer Protection Act of 1388 in our country and other related regulations. . In contrast, institutional investors, who are specialist people and securities trading in their main job and due to economic and information power, they do not require special legal protection. As you can see, The concept of consumer in the exchange is somewhat different from the traditional definition in the relevant laws

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =