وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۴۰- قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی
حقوق خصوصی,مقاله 23 جولای 2019
Print Friendly, PDF & Email

عباس قاسمی حامد  1 ابراهیم سرخه ۲

۱ استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

۲ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

دوره ۸، شماره ۲۸
آبان ۱۳۹۸

صفحه 233-253

پژوهش حقوق خصوصی


روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند ۲ ماده ۲۶ شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.

studying about legal nature of forfaiting comparing with other financial methods JPLR)

Volume & Issue: Volume 8, Issue 28, November 2019  

The traditional DBB system is one of the most important Project Delivery Systems. The consultant engineer services are provided to the employer under a contract. However, the nature of the work of the consultant engineer has made it impossible for the consulting engineer to be limited to the territory of the parties and the government, by adopting the rules and guidelines, has a significant share in determining such responsibilities and its scope. The general terms and conditions of the consulting services contracts are among these guidelines. In clause 2 of Article 26 of the aforesaid terms, the responsibility of the consulting engineer toward the employer has been extended to the time after the definitive taking over of the project.
An approach based on the nature of the consultant is also considered in the laws of other countries. However, the clause mentioned the term “later” as a criterion for determining the timing of imposing a liability on the consultant engineer. Accordingly, justice and legal rules require that by relying on role of the custom in interpreting the laws, this clause is to be interpreted and the disadvantage should be resolved under the private terms of the contract.
Keywords: Contractual Civil Liability, Consulting Engineer, Client, General Conditions of the Contract, Agreement and Uniform General Conditions of Consulting Service Contracts

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =