وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۴۷- رویکرد فرمالیسم حقوقی به سقوط تعهدات، شرایط و بایدها
مقاله,حقوق خصوصی 5 جولای 2020
Print Friendly, PDF & Email

حسن برجی*۱، عباس قاسمی حامد۲
۱- گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران. (نویسنده مسؤول)
۲- گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
جلد ۱۴ – ویژه‌ نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات ۴۵۹-۴۴۹
مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی

زمینه و هدف

تعهدات حقوقی دربرگیرنده روابط حقوقی میان افراد است که در هنگام وجود تعهد به عنوان وجود تعهد شناخته می شوند و هنگام فسخ آن نیز با عنوان سقوط تعهد از آنان یاد می شود. از این منظر، تعهدات حقوقی در مکاتب مختلف حقوقی دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند که پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد فرمالیسم حقوقی را در حیطه سقوط تعهدات مورد بررسی قرار دهد.

مواد و روش ها:

روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که با استناد به کتب، مقالات و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. بنابراین شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است.

یافته ها:

ماده ۲۶۴ ق.م به طرق مختلفی سقوط تعهدات را بررسی کرده است که شامل وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر و مالکیت ما فی الذمه می باشد. وفای به عهد معمولی ترین روش برای سقوط تعهد است؛ اقاله نیز همان تفاسخ است که برهم زدن معامله به تراضی است؛ ابراء نیز آن است که متعهدله بدون اخذ عوض از حقوق خود منصرف شود؛ تبدیل تعهد نیز جایگزینی تعهد جدید به جای تعهد قبلی را مد نظر قرار می دهد؛ تهاتر نیز تعهد طرفین است که تعهدات آنان با یکدیگر برابر باشد؛ مالکیت فی الذمه نیز مالک شدن چیزی است که فرد آن را بر عهده دارد.

نتیجه گیری:

در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی، اسباب سقوط تعهدات و ماده ۲۶۴ قانون مدنی در قالب یک مجموع که دارای نظمی منطقی می باشد، طراحی و به تصویب رسیده است.

Legal Formalism Approach to the Abortion of Commitments: Conditions and Musts

Approach to the Abortion of Commitments: Conditions and Musts. MLJ 2020; 14Background and Aim: The legal obligations include legal relations between the individuals and, in case of the existence of obligation; they are realized as commitments to be fulfilled and, in case of their being annulled, they are termed the aborted commitments. From this perspective, legal obligations are found different in various schools of law and the present study seeks investigating the legal formalism approach in the area of the commitments’ abortion.
Materials and Methods: The study makes use of a descriptive-analytical method based on research in books, articles and legal perspectives. Thus, documentary and library research is the information gathering method of choice herein.
Findings: Article 264 of the civil law has investigated the commitments’ abortion in various ways that incorporate fulfillment of the promise, rescission and relinquishment of claim, transformation of commitment, barter and regaining of the promised thing. Keeping of the promise is the most ordinary method for the abortion of commitment; rescission, as well, is the very revocation or the dissolving of the transaction by reaching an agreement; relinquishment of the claim includes the obligee’s withdrawal of his or her rights without receiving anything in exchange; commitment transformation is the replacement of a prior commitment by a new one; barter, as well, is the parties’ becoming of equally committed to one another; regaining of the promised thing, as well, is taking possession of what an individual has been committed to its procurement.
Conclusion: In the light of the legal formalism approach and the fuzzy logic governing the relations between the individuals obeying the laws and most primarily, the legal norms, the means of the commitments’ abortion as well as the article 264 of the civil law have been designed and approved within the format of a whole featuring logical order

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 8 =