وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۳۶- گارانتی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

گارانتی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

عباس قاسمی حامد؛ شهرزاد حدادی؛ شیوا عبدالله زاده ثانی

فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی

دوره ۲۱، شماره ۸۱
اردیبهشت ۱۳۹۷

صفحه 115-138

چکیده

در دهه‌های اخیر، تولید و عرضۀ کالا و خدمات رقابتی شده است. در این میدان رقابتی نقش تضمین سلامت کالا به سرعت در حال افزایش است. این نقش چه از نظر اقتصادی (ترغیب مشتری برای خرید کالا) و چه از بُعد حقوقی (حمایت از مصرف‌کنندگان) دارای اهمیت است. شکل گارانتی ارائه‌شده از سوی تولیدکنندگان به عوامل متعددی وابسته است. بنابراین، گارانتی محصولات تولیدی در شکل‌های گوناگون ارائه می‌گردد. در مواردی نیز نوع کالا در انتخاب شکل گارانتی مؤثر است. در مواردی اصطلاح «گارانتی» با اصطلاح «وارانتی» به صورت مترادف به کار برده می‌شود؛ درحالی‌که این دو مفهوم با وجود هم‌پوشانی دارای تفاوت‌هایی نیز می‌باشند. وجود گارانتی ممکن است در کارایی یک بنگاه اقتصادی تأثیر‌گذار باشد. بنابراین، گارانتی نه فقط برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارای اهمیت است، بلکه در تحلیل‌های اقتصادی نیز اهمیت بسیاری دارد. بر این اساس، پیش‌بینی چگونگی استفاده از گارانتی در بنگاه‌های اقتصادی نقش مهمی در افزایش کارایی آنها خواهد داشت.

کلیدواژگان: تئوری‌های مبنایی گارانتی، کارایی اقتصادی گارانتی، وارانتی.

Abstract

In recent decades, the production and supply of goods and services are competitive. In this circumstance the role of ensuring the safety of goods is rapidly growing. This role has great importance from economic (encouraging customers to purchase goods) and legal aspects (protecting the rights of the consumers).Considering this warranty is offered in different kinds. Sometimes sort of good is important for choosing warrantee. In some cases the expression ” Warrantee” is used instead of “Guarantee” while these two concepts do overlap with each other, they have some differences.Guarantee can affect the efficiency of the economic institution so not only it is important to protect consumers, but also it has great importance for economic analysis therefore it’s function has significant role in increasing the efficiency.

Key Words: Guarantee– Warrantee- Economic Efficiency- Underlying Theories of Guarantee.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 1 =