وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۲۴- مسوولیت خسارت وارده به مصرف کننده ی کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری

مسوولیت خسارت وارده به مصرف کننده ی کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری[۱]

       دکتر عباس قاسمی حامد[۲]

پری خالدی[۳]

چکیده

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش‌گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف‌کننده، گام ضروری بعدی است. شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده ی این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می توان از قوانین و مقرراتی بهره‌برداری نمود که الزاما با اندیشه ی حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده‌اند.

قوانین و مقررات دربردارنده ی قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده‌ی کالاهای معیوب یا خطرناک قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است[۴]. در مقاله‌ی حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده‌ی قواعد جبرانی هستند خواهیم پرداخت. در این مقاله از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

 

کلید واژگان: حقوق مصرف، کالاهای معیوب یا خطرناک، مسئولیت عرضه کنندگان، مسوولیت تولیدکنندگان.

طبقه بندی  JEL:  K 13

Responsibility for Harm to Consumers of Damaged or Dangerous Goods under Current Laws and Regulation

 

Abbas Ghasemi Hamed[5] and Pari Khaledi[6]

Abstract

 

Harm related to the consumption of damaged or dangerous goods is an undeniable fact and, in some cases, can be an extremely bitter and sad event. In order to support consumers in such a situation, the creation and use of preventive laws and regulations is the first step towards introducing damages. Passing legislation to compensate for damages incurred by consumers is the next step. Recognising the responsibility of the sellers of damaged or dangerous goods has a particular importance for the compensation of harms to the consumer of this kind of product. In the area of the responsibility of sellers of damaged or dangerous goods and compensation for the consumers of these goods, in addition to the general regulations and special laws protecting consumer rights, we can also use laws and regulations that have not necessarily been adopted with the rights of consumers specifically in mind.

          The laws and regulations relating to rules preventing harm to the consumers of damaged or dangerous goods have previously been considered by the authors in another article[7]. In the present article we consider one section of the laws and regulations that contain rules relating to compensation. In this article, a methodology of library research along with a descriptive and analytical approach has been used.

 

Keywords: Consumer rights, Damaged or dangerous goods, Seller’s responsibility, Producer’s responsibility.

JEL Classification: K13

[۱]مسئولیت خسارت وارده به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۱

[۲] دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیgh-hamed@sbu.ac.ir

[۳] کارشناس ارشد حقوق اقتصادی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان                  Pari.khaledi@gmail.com

[۴] قاسمی حامد، دکتر عباس، خالدی، پری (۱۳۸۹) پیش‌گیری از ورود خسارت به مصرف‌کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری، مجله تحقیقات حقوقی، دوفصلنامه علمی پژوهشی، شماره ۵١، بهار- تابستان

[۵] Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.                                      gh-hamed@sbu.ac.ir

[۶] LLM. in Economic Law and Lecturer in Azad Islamic University (Boukan Unit).        Pari khaledi@gmail.com

[۷] Ghasemi Hamed, Abbas and Khaledi, Pari (1389) “Preventing harm to the consumers of dangerous or damaged goods in current laws and regulations,” Legal Research Journal (Tahghighat Hoghoughi) No.51, Spring/Summer

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 14 =