وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
قواعد حاکم بر فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور

قواعد حاکم بر فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور[۱]

 

دکتر عباس قاسمی حامد[۲]– نرگس باقری مطلق[۳]

چکیده

 

سرمایه گذاری در بازار سرمایه دربرگیرنده مراحل مختلف حضور سرمایه گذار در بازار سرمایه یعنی مرحله ورود، فعالیت و خروج میباشد. شاید بتوان گفت، بخش اصلی کار هر سرمایه گذار در بازار سرمایه، مربوط به مرحله فعالیت است. در مرحله فعالیت، سرمایه گذار خارجی براساس مقررات حاکم، قادر به خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه میگردد. در مقابل در همین مرحله، سرمایه گذار خارجی مکلف به انجام تکالیفی است که به موجب مقررات موجود بر او بار میشود. در حال حاضر «آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» در خصوص سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بازار سرمایه حاکم میباشد. به موجب آیین نامه مذکور، خارجیان با اخذ مجوز معامله، قادر به دادوستد کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه بوده وتنها محدودیت هایی در خصوص تملک سهام پیش روی آنان وجود دارد. از مهمترین تکالیف آنان در مرحله فعالیت نیز، میتوان به افشای اطلاعات و پرداخت مالیات اشاره نمود.

واژگان کلیدی : سرمایه گذار راهبردی، سرمایه گذار غیر راهبردی، سهام، اوراق بهادار ، بورس، فرابورس.

The rules governing foreign investor’s activity in Iranian Capital Market

Abstract

Investment in the Capital Market comprises different stages of the presence of investors , including their entrance, operation and exit. Perhaps, the stage of investor ́s activity in the Capital Market is the main one among the different stages. Because, in this stage, according to the regulations, foreign individuals are authorized to buy, sell and trade the securities of the companies listed on the Capital Market. Moreover, at this stage a foreign investor should perform the duties imposed on them in the Capital Market. According to the Bylaw of  Foreign Investment in the Exchange and OTC Markets, foreign individuals will be able to trade all securities on the Capital Market by obtaining a trading license. There are only restrictions on the possession of shares. Disclosure of information and payment of tax are their main duties in Iranian Capital Market.

Keywords: Strategic Investor, Non- Strategic Investor, shares, securities, exchange, OTC.

[۱] مجله تحقیقات حقوقی، ش ۶۲ تابستان ۱۳۹۲

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.[۲]

کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی.[۳]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × چهار =