وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۲۸- دعوای گروهی و تاثیر آن در حمایت از حقوق مصرف کننده

دعوای گروهی و تاثیر آن در حمایت از حقوق مصرف کننده[۱]

دکتر عباس قاسمی حامد[۲] – آرزو فلاح[۳]

چکیده

برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده واحد اقامه می­گردد. در این شکل از اقامه دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده گروه در خصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه دعوا می­کنند. اعضای گروه اگر چه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا به صورت دسته­جمعی از جایگاه ویژه­ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه کافی برای پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می­آورد. از طریق این شیوه اقامه دعوا، کارایی سیستم قضایی افزایش می­یابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون به صرفه جلوه می­نماید. شرایط اقامه دعوای گروهی در ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه دعوای گروهی مصوب سال ۲۰۰۵ م به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. دعاوی گروهی در زمینه­های متعددی از قبیل حقوق مصرف­کننده، آنتی­تراست، حقوق استخدامی، حقوق مدنی ،محیط زیست و … طرح می­شوند.

 کلید واژه­ ها: دعوای گروهی، اعضای گروه ، وکیل گروه، جبران خسارت، سازش

Abstract

 

Class action is a legal procedure  of a considerable group of people to take joint actions against a single defendant. In this form of action, one or more people representing while also being a member of a class, take an action for themselves and on behalf of others, regarding a common claim among the members of the class. Although the memebrs of the class have no active role in the jurisidction, they are bound to its result. Nowadays, class action as a form of aggregating action enjoys a special status in the States legal system. Class action , provides a group of people, who does not individually have an interest in following up their trivial claims, with the opportunity to entitle their rights. The efficiency of the judicial system will enhance through this form of taking actions and seems to be economic. The prerequisites of class action have been explained in details in  rule 23 of the Federal Civil Procedure Law and Class Action Fairness Act 2005. Class actions are taken in the several fields such as Consumer Rights, Anti-trust, Employment Law, Civil Law, and Environmental law, to mention a few.

Key words : Class Action, Class  Members, Class Counsel, Damages Compensation,  Settlement

[۱]  دعوای گروهی و تاثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف کننده، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی، بهار ۱۳۹۳

[۲] .دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

[۳] .کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 10 =