وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۲۰- اطلاع‌رسانی پیش‌قراردادی

اطلاع‌رسانی پیش‌قراردادی[۱]

 

 

دکتر عباس قاسمی حامد[۲]

دانشگاه شهید بهشتی

و

دکتر حبیب طالب‌احمدی[۳]

دانشگاه شیراز

 

 

 

چکیده

نظام‌های حقوقی در مورد وظیفه اطلا‌ع‌رسانی پیش‌قراردادی یکسان نمی‌اندیشند. در نظام حقوق نوشته، هر طرف باید اطلاعات در اختیارش را که در تصمیم دیگری مؤثر است بازگو کند، ولی در نظام حقوق عرفی، تکلیف اطلاع رسانی پیش‌قراردادی جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است. مطابق با دیدگاه این نظام، هر طرف حتی اگر بداند که چنین اطلاعاتی در تصمیم دیگری برای ورود به قرارداد مهم است، می‌تواند آن را برای خود نگاه دارد. اطلاع رسانی پیش‌قراردادی در حقوق اسلام پسندیده شمرده می‌شود و در حقوق ایران، جز در موارد منصوص، چنین التزامی به عنوان قاعده عمومی شناخته شده نیست.

واژه‌های کلیدی: ۱٫ تعهد به ارائه اطلاعات ۲٫ گفتگوهای پیش‌قراردادی ۳٫ عدم توازن اطلاعاتی ۴٫ دوره پیش‌قراردادی.

 

Pre-contractual Disclosure

 

ABSTRACT

The legal systems are not the same about duty of pre-contractual disclosure. The general principle in civil law should be that a negotiating party must proffer information in his possession which is material to the other party’s decision but In common law does not accept that there is any general duty to disclosure in pre-contractual negotiations. According to this system, during negotiations a party may play his cards close to his chest and hold back information even if he is aware that knowledge of the facts would deter the other side from entering into the contract. The pre-contractual duty to disclose is favorable in Islamic law but not generally known In Iranian  legal system except in some particular cases.

Keywords:  ۱٫ Disclosure duties 2. Pre-contractual negotiations 3. Informational asymmetry 4. Pre-contractual period.

[۱]اطلاع رسانی پیش قراردادی، مجله مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، شماره اول، دوره سوم، بهاروتابستان۱۳۹۰٫

[۲]  دانشیار دانشکده حقوق – دکتری حقوق خصوصی  gh-hamed@sbu.ac.ir

[۳]  استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی – دکتری حقوق خصوصیTalebahmadi@yahoo.co.uk     (نویسنده مسئول)

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =