دکتر سید احسان روزمه

رشته تحصیلی:فیزیک

سال تحصیل:1385

سمت:استادیار دانشگاه کاشان

صفحه شخصی:

ایمیل:roozmeh@kashanu.ac.ir

پایان نامه دکترا:اثر نانو بلور کهاي سطحي بر خواص ترابرد مغناطيسي مواد آلياژ آمورف


دکتر آرش فیروزنیا

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1385

سمت: دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صفحه شخصی: http://cv.azaruniv.edu/firouznia/introduction/fa

ایمیل:Phirouznia@azaruniv.ac.ir

پایان نامه دکترا:مقاومت الکتریکی ناشی از دیواره های مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی خارجی و برهمکنش اسپین _ مدار راشبا


دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی

رشته تحصیلی: فوتونیک

سال تحصیل:1388

سمت :دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

صفحه شخصی: http://facultymembers.sbu.ac.ir/hamidi/home-p/

ایمیل:M_Hamidi@sbu.ac.ir

پایان نامه دکترا:طراحي و ساخت ايزولاتورهاي مگنتوفوتوني بر پايه موجبر کاواک هاي تزويج شده


دکتر اسماعیل الکامل سلیمان

رشته تحصیلی: فوتونیک

سال تحصیل: 1390

سمت:

صفحه شخصی:

ایمیل:

پایان نامه دکترا:اثر بازپخت مايکروويو بر خواص ترابردي مغناطيسي نوارهاي مغناطيسي نرم


دکتر نرگس انصاری

رشته تحصیلی: فوتونیک

سال تحصیل: 1390

سمت:عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/ansari/

ایمیل:n.ansari@alzahra.ac.ir

پایان نامه دکترا: طراحی ساختارهای ناهمگون و یا با نقص بر پایه بلورهای فوتونی و مگنتو فوتونی یک بعدی با کاربری در فیلترهای فوتونی : رویکرد تابع گرین و تحلیلی


دکتر رویا مجیدی

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1390

سمت:عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

صفحه شخصی: https://www.srttu.edu/

ایمیل:r.majidi@srttu.edu,royamajidi@gmail.com

پایان نامه دکترا: نقش دما و نور در مغناطو ترابرد ناشی از دیواره مغناطیسی نانو سیم ها


دکتر محمد حسین خلخالی

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1392

سمت:عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

صفحه شخصی: http://phys.khu.ac.ir/

ایمیل:m_khalkhali@khu.ac.ir

پایان نامه دکترا: تقویت آشکار سازی اثر مغناطو الکتریک در لایه های نازک بس فرو چند سازه ای فوتو ولتاییدکتر فرزانه بنی اسدی

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1394

سمت:

صفحه شخصی:

ایمیل:

پایان نامه دکترا:سازوکار مغناطش نورالقا در مغناطومولکول در دمای اتاق


دکتر طاهره السادات پروینی

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1395

سمت:

صفحه شخصی:

ایمیل:

پایان نامه دکترا:


  دکتر زهرا السادات عزیزی

  رشته تحصیلی: فیزیک

  سال تحصیل:1396

  سمت:

  صفحه شخصی:

  ایمیل:

  پایان نامه دکترا:


  دکتر ملیحه رنجبران

  سال فارغ التحصیلی:1396

  ایمیل:m_ranjbaran@sbu.ac.ir

  پایان نامه کارشناسی ارشد: ترک يابي غير مخرب فلزات بر پايه حسگر امپدانس مغناطيسي بزرگ

  پایان نامه دکترا: بهبود حساسیت مغناطومتر اتمی Mx با تکیه بر خواص غیرخطی دینامیک اسپین


  دکتر علی آفتابی

  سال ورود:1391

  ایمیل:

  عنوان مقاله: Magnetic anisotropies and its optical manipulation in epitaxial bismuth ferrite/ferromagnet heterostructur  مهدی شافعی

  سال ورود:1391

  ایمیل: