دکتر سیده مهری حمیدی مدیر آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک دانشگاه شهید بهشتی و مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشند.

فعالیت های پژوهشی

-تولید نانوذرات فلزی و مغناطیسی

– تولید نانومیله های مغناطیسی

– بررسی  پدیده های تشدید پلاسمونی سطحی

– طراحی ساخت و مشخصه یابی ساختارهای مگنتوپلاسمونی چند لایه ای

– ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک پلاسمونی

– ایزولاتورهای مگنتواپتیکی