وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
رزومه

بسمه تعالی

 (C.V.) مشخصات و بیوگرافی مختصر


۱-اطلاعات فردی:
۱٫۱-نام: عباس نام خانوادگی: قاسمی حامد
۱٫۲-مرتبه علمی: استاد – دکتری حقوق
۱٫۳-محل خدمت: تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۱٫۴-پست الکترونیکی: dr.gh.hamed@gmail.com

۲-سوابق و مدارک تحصیلی:
۲٫۱-مدرک پروفیشنسی زبان انگلیسی از دانشگاه شیراز، سال ۱۳۵۵
۲٫۲-مدرک زبان فرانسه از ویشی- فرانسه، سال ۱۹۹۳ میلادی
۲٫۳-مدرک کارشناسی حقوق قضائی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، ۱۳۶۵/۱۲/۲
۲٫۴-مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۸/۸/۲۲
۲٫۵-مدرک .D.E.A حقوق خصوصی، دانشگاه رن۱ فرانسه، ۱۹۹۴ میلادی
۲٫۶-مدرک دکتری حقوق، دانشگاه رن۱ فرانسه، با درجه بسیار عالی به همراه تبریکات صمیمانه هئیت داوران، ۱۹۹۸ میلادی
۲٫۷-تحصیلات حوزوی به مدت ۱۱ سال (۶ سال سطح و ۵ سال خارج فقه و اصول)، حوزه علمیه قم

۳-سوابق آموزشی :
۳٫۱-دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالهای ۶۸ الی ۷۱و ۷۷ به بعد
۳٫۲-دانشگاه تهران، پردیس فارابی، سالهای ۶۸ الی ۷۱
۳٫۳-مدرسه عالی تربیتی و قضائی قم، سالهای ۶۸ الی ۷۰
۳٫۴-دانشگاه آزاد اسلامی، سالهای ۶۸ الی ۷۱

۴-سوابق غیر آموزشی:

۴٫۱-دانشگاه شهید بهشتی
۴٫۱٫۱-معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۲/۱/۱۷ الی ۱۳۸۵/۱/۲۰
۴٫۱٫۲-معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۲/۱/۱۷ الی ۱/۲۰/ ۱۳۸۵
۴٫۱٫۳-مدیر گروه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۷/۳/۵
۴٫۱٫۴-استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۳/۱۲/۲۵
۴٫۱٫۵-مشاور حقوقی ریاست دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۵
۴٫۱٫۶-نماینده شورای دانشگاه شهید بهشتی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۱۳۸۵
۴٫۱٫۷-نماینده دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در شورای هم اندیشی دانشگاه در سال ۱۳۸۵
۴٫۱٫۸-استاد مشاور فرهنگی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۷/۷/۳۰به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۹-عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۸/۸/۲۰ به مدت ۴ سال
۴٫۱٫۱۰-عضو کارگروه بررسی توانائی های علمی اعضای هیئت علمی در دانشکده حقوق از ۱۳۸۸/۵/۱۳ به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۱۱-عضو کمیته ارتقاء دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۹/۳/۳ الی ۱۳۹۴/۳/۳
۴٫۱٫۱۲-نماینده هیات اجرائی جذب در کارگروه حقوق خصوصی از ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ الی ۱۳۹۱/۷/۴
۴٫۱٫۱۳-عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق از ۱۳۹۱/۱۱/۴
۴٫۱٫۱۴-عضو شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۹۲/۵/۲۲ به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۱۵-عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه از ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۱۶-عضو کمیسیون املاک دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۹۳/۵/۲۱
۴٫۱٫۱۷-دبیر کمیته منتخب دانشکده حقوق از ۱۳۹۴/۳/۳
۴٫۱٫۱۸-عضو کارگروه بررسی توانائی های علمی اعضای هیئت علمی گروه های حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق اقتصادی در دانشکده حقوق از ۱۳۹۴/۳/۱۷ به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۱۹-رئیس هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۹۴/۵/۱۸ به مدت ۳ سال

۴٫۲-نشریات
۴٫۲٫۱-عضو هیئت تحریریه نشریه آئینه دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۹/۸/۱۰
۴٫۲٫۲-عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه قم، پژوهش حقوقی از ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
۴٫۲٫۳-عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی دیدگاههای حقوق قضائی از ۱۳۹۱/۱/۲۰
۴٫۲٫۴-عضو هیئت تحریریه مجله «نقد و تحلیل آراء و رویه قضائی» از ۱۳۹۱/۵/۳۱
۴٫۲٫۵-عضو هیئت تحریریه دوفصل نامه بررسی های حقوقی(مجله تخصصی حقوق اقتصادی)
۴٫۲٫۶-عضو هیئت تحریریه مجله قضاوت

۴٫۳٫-سایر
۴٫۳٫۱-عضو هیات موسس انجمن علوم قضایی ایران
۴٫۳٫۲-عضو هیات موسس انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران
۴٫۳٫۳-عضو شورای هماهنگی حقوقی وزارت علوم تحقیقات فناوری از سال ۱۳۹۳
۴٫۳٫۴-رئیس هیأت مدیره انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران از ۱۳۹۴/۵/۱۳
۴٫۳٫۵-عضو شورای آموزشی و پژوهشی سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۳۹۴/۸/۵به مدت یک سال
۴٫۳٫۶-عضو کارگروه هیات علمی هیات عالی تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات وزارت علوم(موضوع ماده واحده جلسه ۶۳۰-۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، از ۱۳۹۴/۱۰/۲۸به مدت سه سال

۵-تالیفات:

۵٫۱-تالیفات به زبان فارسی:
۵٫۱٫۱-کتب:
۵٫۱٫۱٫۱-تحلیل حقوقی شهادت، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰
۵٫۱٫۱٫۲-حقوق اسلامی، شهادت دلیل اثبات حکم و موضوع، انتشارات لیله القدر، ۱۳۹۴
۵٫۱٫۱٫۳-حقوق مدنی، شرایط اساسی شکل گیری قرارداد،انتشارات دراک، چاپ سوم، ۱۳۹۳
۵٫۱٫۱٫۴-حقوق اقتصادی، انتشارات دراک، ۱۳۹۴

۵٫۱٫۲-مقالات:
۵٫۱٫۲٫۱-مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد، مجله کانون وکلاء، ش ۱۰، ۱۳۷۵
۵٫۱٫۲٫۲-راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها، ترجمه، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴-۲۳، پائیز و زمستان ۱۳۷۷
۵٫۱٫۲٫۳-معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم، مجله حقوقی،ش۲۳، ۱۳۷۷
۵٫۱٫۲٫۴-نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری ، مجله تحقیقات حقوقی ش۳۴- ۳۳ ، ۱۳۸۰
۵٫۱٫۲٫۵-وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آراء صادره کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۳۸ ،‌۱۳۸۲
۵٫۱٫۲٫۶-حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۴۶، ۱۳۸۶
۵٫۱٫۲٫۷-متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۹، ۱۳۸۸
۵٫۱٫۲٫۸-جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهرها، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۰، ۱۳۸۸
۵٫۱٫۲٫۹-مرجع قانونی تشخیص باغ در شهر، مجموعه مقالات، کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹
۵٫۱٫۲٫۱۰-پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۱، ۱۳۸۹
۵٫۱٫۲٫۱۱-مصرف کننده، نیازمند حمایت، مجله آئینه دانشگاه شهید بهشتی، اسفند ۱۳۸۹
۵٫۱٫۲٫۱۲-شورای اسلامی شهر، مجله آئینه دانشگاه شهید بهشتی، فروردین ۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۳-استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۳، ۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۴-اطلاع رسانی پیش قراردادی، مجله مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، شماره اول، دوره سوم، بهار و تابستان۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۵-نظریه نقض کارآمد قرارداد، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷، زمستان ۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۶-ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷، زمستان ۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۷-آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۵۷، بهار ۱۳۹۱
۵٫۱٫۲٫۱۸-مسئولیت خسارت وارده به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۱
۵٫۱٫۲٫۱۹-ارزیابی مواردی از عملکرد شعب ۲۷، ۲۸، ۳۰ و ۳۲ دیوان عدالت اداری، دفتر نخست رویه قضائی در شعب دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش وپژوهش دیوان عدالت اداری، ۱-۱۳۹۰

۵,۱,۲,۲۰- قواعد حاکم بر فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۶۲ تابستان ۱۳۹۲
۵٫۱٫۲٫۲۱-عوارض محلی، اندیشه های حقوق اداری، مجموعه مقالات، خانه اندیشمندان علوم انسانی، انتشارات مجد، ۱۳۹۲
۵٫۱٫۲٫۲۲-خسارت تنبیهی در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، ش۸۱، ۱۳۹۲
۵٫۱٫۲٫۲۳-دعوای گروهی و تاثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف کننده، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی، بهار ۱۳۹۳
۵٫۱٫۲٫۲۴-غیرحرفه ای، متعهد له ارائه اطلاعات در قرارداد، مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۳
۵٫۱٫۲٫۲۵-حقوق اقتصادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش ۷۰، تابستان ۱۳۹۴

۵٫۲-تالیفات به زبان فرانسه:

۵٫۲٫۱ -Le juge face à la clause pénale
۵٫۲٫۲ -La propriété des améliorations apportées par le fermier sur le fonds loué
۵٫۲٫۳ -La modification du contrat de travail
۵٫۲٫۴ -La pollution du milieu marin par les navirs
۵٫۲٫۵ -Nemo auditur turpitudinem allegans: “nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude”e
۵٫۲٫۶ -La bonne foi
۵٫۲٫۷-مقاله چاپ شده در مجله حقوقی غرب فرانسه،۴/۱۹۹۸ -Le professionnel et le consommateur
۵٫۲٫۸-پایان نامه .L’obligation précontractuelle de renseignement – D.E.A
۵٫۲٫۹-تز دکتری -De l’obligation d’information dans le contrat
۵٫۲٫۱۰-کتاب، ناشر .De l’obligation d’information dans le contrat – A.N.R.T

۶-سوابق اجرای پروژه:
۶٫۱-تهیه و تنظیم قرارداد احداث نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب – به سفارش سازمان سرمایه گذاری و پروژه های مشارکتی شهرداری تهران، ۱۳۸۵
۶٫۲-راه اندازی و همکاری در تدوین برنامه درسی جامع رشته حقوق اقتصادی دانشکده حقوق – به سفارش دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵
۶٫۳-نقش موسسات بازرسی کننده کالا و خدمات در ایجاد تعادل قراردادی – به سفارش دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵
۶٫۴-تدوین آئین نامه رفتاری رانندگان تاکسی در شهر تهران- به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، ۱۳۸۸
۶٫۵-تدوین آئین نامه انضباطی رانندگان تاکسی در شهر تهران- به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، ۱۳۸۸
۶٫۶-تدوین شرح وظایف شرکتهای خصوصی تاکسیرانی شهر تهران- به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، ۱۳۸۸
۶٫۷-تدوین آئین نامه انضباطی شرکتهای خصوصی تاکسیرانی شهر تهران- به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، ۱۳۸۸
۶٫۸-تدوین پیش نویس قانون جامع هسته ای کشور – به سفارش شرکت انرژی نوین (سازمان انرژی اتمی ایران)، ۱۳۹۱