صفحه نخست

دکتر سجاد احمدی‌زاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. او هم اکنون سمت ریاست دانشکده علوم و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی را دارد.