وبسایت رسمی دکتر محمد راغب

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

رئیس مرکز بین‌المللی آزفا شهید بهشتی

زمينه‌های پژوهشی:

روایت‌شناسی

ادبیات داستانی معاصر

دیدگاه‌های نوین نقد ادبی

و استفاده از آن‌ها در مطالعۀ متون کهن ادبی​

سبک‌شناسی روایی

یا تاریخ تطور روایتهای منثور پارسی

سوابق اجرایی:

آثار تألیفی و ترجمه:

درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها
و کشتی با فرشته

رولان بارت، ترجمۀ محمد راغب
انتشارات ققنوس

سال انتشار:
۱۴۰۰

روایت‌شناسی تاریخ‌نگارانۀ تاریخ بیهقی


انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام

سال انتشار:
۱۳۹۴

مدخل داستان معاصر

انتشارات فاطمی

سال انتشار:
۱۳۹۹

ادبیات فارسی از آغاز مشروطه
تا پایان حکومت رضاخان

فصلی از جلد۱۶ کتاب تاریخ جامع ایران
انتشارات دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
سال انتشار:
۱۳۹۴
(برندۀ جایزۀ کتاب سال ۱۳۹۴)

روایت‌شناسی: مبانی نظریۀ روایت

مانفرد یان، ترجمۀ محمد راغب
انتشارات ققنوس

سال انتشار:
چاپ اول: ۱۳۹۷
چاپ دوم: ۱۳۹۸

ادبیات در جهان اسلام

شارل پلا، ویرایش برنارد لوئیس
ترجمۀ محمد راغب

انتشارات بصیرت
سال انتشار:
۱۳۹۳

دانشنامۀ نظریه‌های روایت‌
(مجموعه مقالات، جلد ۲)

دیوید هرمان، منفرد یان و ماری لو رایان گردآوری، ویرایش و ترجمۀ
محمد راغب و دیگران
انتشارات نیلوفر
سال انتشار:
۱۳۹۶

دانشنامۀ روایت‌شناسی
(مجموعه مقالات، جلد ۱)

دیوید هرمان، منفرد یان و ماری لو رایان گردآوری، ویرایش و ترجمۀ
محمد راغب و دیگران
انتشارات علم
سال انتشار:
۱۳۹۱

درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها

رولان بارت، ترجمۀ محمد راغب

انتشارات فرهنگ صبا (رخدادنو)
سال انتشار:
چاپ اول: ۱۳۸۷
چاپ دوم: ۱۳۹۲

آشنایی با ادبیات فارسی
(ویژۀ غیر فارسی زبانان)

به همراه سید مهدی طباطبایی

دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد سعدی
سال انتشار:
۱۳۹۴

داستان فارسی برای غیرفارسی زبانان

(دو زبانۀ فارسی_روسی)

زیر چاپ

مقالات:

برخی از مقالات:

«نگاهی به ترجمۀ زمان و حکایت پل ریکور و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت/ حکایت»، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌­های علوم انسانی، دورۀ ۲۱، شمارۀ ۹ – شمارۀ پیاپی ۹۷، آذر ۱۴۰۰٫
«شمس و طغرا، سازگاری در پیوند و پیکار کهنه و نو»، مجلۀ تاریخ ادبیات، پاییز و زمستان ۱۳۹۹٫
«زایش نخستین رمان فارسی از بطن قهرمان مسئله­‌دار»، ادبیات پارسی معاصر، دورۀ ۹، ۱۳۹۸، به همراه علی راغب.
«نگاهی انتقادی به کلک خیال‌­انگیز (داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت­‌شناسی)»، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه­‌های علوم انسانی، دوره ۱۹، شمارۀ ۳، خرداد ۱۳۹۸٫
«وضعیت‌ پسامدرن در داستان کوتاه فارسی دهۀ هشتاد»، ادبیات پارسی معاصر، دورۀ ۷، ۱۳۹۶، به همراه نگین علی­نقیان جوزدانی.
«گسترش پيرنگ در خطوط فرعی داستانی در قصه‌­های ایرانی و هندی»، مجلۀ نامۀ فرهنگستان، ویژه‌­نامۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره، شمارۀ دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۳
«تحلیل داستان کوتاه «درخت» اثر گلی ترقی از دیدگاه روایت‌­شناسی بلاغی»، ادب فارسی، مجلۀ سابق دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال ۴، شمارۀ ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳
Previous
Next