راهنمایی و مشاوره

استاد راهنما:

1385، سیری در مناظرات امام صادق (ع)، با مخالفان، محمد مهدی محقق، کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

1393، باغ ها و مزارع اهل بیت(ع) و موقعیت کنونی آنها، داود میرزائی، کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام

1393، بررسی مقایسه ای سیره ائمه اطهار (ع) و دیگر علویان در قبال حاکمان قرن دوم، مصطفی محسنی، کارشناسی ارشد فرق تشیع

1393، بررسی وضعیت علوم در شام در قرون پنجم و ششم هجری، عرفانه لطفی، کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

1393، شیعیان تحت پیگرد از صلح امام حسن(ع) تا قیام امام حسین(ع)، حفیظ الله حیدری ترکانی، کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام

1393، نگرش ابوالفتوح رازی به امامان شیعه با توجه به مکاتب کلامی شیعی، سید سجاد موسوی معدنی، کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام

1395، تبیین روایت شیخ جعفر شوشتری از واقعه عاشورا، طیبه فصیح، کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1396، نقش قبیله غطفان در تحولات شبه جزیره از دوره پیش از اسلام تا پایان دوره اموی، مریم بهداروند، کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1397، بررسی گزارشهای تاریخی زندگانی پیامبر در آیات مدنی تفسیر قمی، فاطمه میرزائی، کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1397، جغرافیای تاریخی مدینه، علی اصغر کریم خانی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه

1397، رده بندی گزارش های تاریخی ابن سعد از قریش در کتاب الطبقات الکبری، سیدسعید حسینی، کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1397، مقایسه نوسازی نظامی در ایران، امپراطوری عثمانی و مصر طی نیمه اول قرن نوزدهم میلادی، محمد رجبی، کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1398، بررسی مناسبات طوایف بلیّ، جٌهَینه و عُذرَه از قبیله قُضاعه با کانونهای قدرت از آغاز تا پایان دوره اموی، انسیه پزشکیان، کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1398، رده بندی داده های تاریخی قبایل عرب در کتاب المغازی، علی میرزایی، کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1400، تاریخنگاری عاشورا در ناسخ التواریخ، داود قَشَمی، کارشناسی ارشد، مرکز مدیریت حوزه های علمیه.

1400، قبیله کلب و نقش آن در تحولات سیاسی و فرهنگی تاریخ اسلام تا اواخر سده دوم هجری، میثم حبیبی کیان، دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام

استاد مشاور:

1385، عملکرد سیاسی اجتماعی همسران پیامبر پس از رحلت ایشان، محمد نعیم مبارز، کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

1388، بررسی سازمان دعوت فاطمیان، حمزه علی بهرامی، کارشناسی ارشد تمدن اسلامی

1388، سیره اقتصادی ائمه (ع) از امام حسن تا غیبت صغری، معصومه اخلاقی، کارشناسی ارشد تاریخ

1389، سیره نبوی در عصر مکی از نگاه طبری (مقایسه تفسیر و تاریخ)، محمد سعید نجاتی، کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

1390، میراث مخطوط شیعه در کتابخانه های ترکیه، حسین متقی، کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشیع

1391، تاریخ اندیشه مهدویت تا غیبت صغری، صنم پور طولابی، کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشیع

1393، بررسی و نقد آمار و ارقام مربوط به وقایع زندگانی اهل بیت (ع)، زهرا ذکی، کارشناسی ارشد تاریخ تشیع