سوابق اجرایی

سرپرست گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی                  1394-1398

سرپرستی گروه فقه سیاسی                                        1396-1398

عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان         1394-1398

عضو شورای آموزشی دانشکده الهیات و ادیان         1394-1398

مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع)        1384-1390

مدیر بخش تاریخ دایرة المعارف قرآن کریم                                              1384-1396