کتاب

۱۳۸۴، ترجمه: منابع و آثار سیاسی اسلامی و نقد روش شناختی مطالعات معاصر، نشر نی، تهران، ایران، شابک: ۹۶۴۳۱۲۷۶۸۰

۱۳۸۸، ترجمه: مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی، مشترک با مشتاق الحلو، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران، شابک: ۹۴۶-۵۵۷۰-۵۲-۸