مقاله

فصلنامه ها

 1. 1383: زوایای تاریخی آیات قرآنی، پژوهش و حوزه، شماره 19 و 20، صفحات: 124-131، پاییز و زمستان 1383

 2. 1387: فرایند آگاهی تاریخی در روند تدریجی نزول وحی، صحیفه مبین، شماره 42، صفحات: 130-154، بهار و تابستان 1387

 3. 1388: نقد درونی و بیرونی گزارش های طبری از داستان غرانیق، مشترک با محمدسعید نجاتی، تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم، نسخه 11، صفحات:1-19، 1388

 4. 1390: زمينه ها و گاه شناسی ساخت نام انصار و تحولات مفهومی پس از آن تا عصر تدوين، نامه انجمن ايرانی تاريخ اسلام، شماره اول، 1390

 5. 1391: شبکه مفهومی وادی در گفتمان سده های نخست هجری، تاریخ و تمدن اسلامی، نسخه 9، شماره 17، صفحات:3-22، 1391

 6. 1392: اندیشه سیاسی رفاعه طهطاوی در بافت تاریخی مصر در سده نوزدهم، نقدی بر قرائت رایج، نشریه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم، نسخه 17، شماره 65، صفحات:75-90، 1392

 7. 1392: تحول های ساختاری در جغرافیای زیستی مدینه، مطالعات تاریخ اسلام، نسخه 6، شماره 21، صفحات:29-46، 1392

 8. 1393: تعارض گزارش های آماری در بررسی های تاریخی نمونه موردی شمار زخم های امام حسین (ع) ، مشترک با زهرا زکی، تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم، نسخه 15، شماره 4، صفحات:7-35، 1393

 9. 1393: نگرشی تمدنی به ساکنان صفه، مجله پژوهشهای تاریخی (سیستان و بلوچستان)، شماره 15، صفحات:29-42، 1393

 10. 1394: برابرنهادهای واژه وادی در دوره های تاریخی ترجمه و تفسیر فارسی، پژوهشنامه تفسیر کلامی قرآن، نسخه 2، شماره 1، نسخه 2، شماره 1، صفحات:119-152، 1394

 11. 1395: ازدواج با فرزندخوانده از منظر اصول قانون اساسی ایران، مشترک ماهرو غدیری، مجله مطالعات خانواده دانشگاه شهید بهشتی، نسخه 13، شماره 50، صفحات:293-298، 1395

 12. 1395: آموزش و نهادهای علمی نوین در مصر سده نوزدهم میلادی، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، نسخه 47، شماره 2، صفحات:147-168، 1395

 13. 1396: بررسی تطبیقی تفسیر کلامی آیات امامت در تفاسیر اثنی عشریه و زیدیه تا پایان دوره آل بویه، مشترک با ربابه نبی الهی، آینه معرفت، نسخه 18، شماره 54، صفحات:63-80، 1396

 14. 1396: دهستان یثرب در دوره پیامبر بر پایه شواهد و قراین سده های نخست هجری، تاریخ تمدن اسلامی، نسخه 14، شماره 27، صفحات:3-21، 1396

 15. 1397: تعیین محدوده یثرب/مدینه در دوره پیامبر؛ رویکردی انتقادی به مطالعه های خاورشناسی، پژوهش های تاریخی، نسخه 11، شماره 1، صفحات:35-49، 1397

 16. 1400: نقش قبیله کلب در بحران‌های سیاسی دوره اموی: انتقال قدرت از شاخه سفیانی و تثبیت آن در شاخه مروانی (64-86ﻫ) با تأکید بر نقش خانواده‌های بَحدَل و ابواُمامه، تاریخ و تمدن اسلامی، نسخه 17، شماره 36، صفحات: 37-64، پاییز 1400

 17. 1400: بررسی مواجهه نظامی قبیله کلب با جنبش های اعتقادی و چالش های سیاسی و اقتصادی دوره اموی، مطالعات تاریخی جنگ، دوره پنجم، شماره سوم،  صفحات: 75-98، پاییز 1400.

 18. 1400: معناشناسی تاریخ نفاق در قرآن: نسبت نفاق با دورویی، پنهان کاری و اِنفاق، پژوهش های زبانشناختی قرآن، دوره دهم، شماره دوم، صفحات: 129-148، پاییز و زمستان 1400.

 

همایش ها

 1. 1385: اهميت معرفتی رهيافت تاريخی به قرآن و منابع تفسيری، مجموعه مقالات همايش بين المللی سيره شناختی پيامبر اعظم، جلد اول، انتشارات دانشگاه اصفهان
 2. 1396: کتابه التاریخ و التحدی الثقافی عند شیخ جعفر الشوشتری، مشترک با سید محمد حسین منظور الاجداد و طیبه فصیح، همایش التجدید فی صناعه التاریخ و کتابته، عراق
 3. 1397: آموزه های تاریخی از توسعه و تعیین راهبرد: نمونه موردی مصر در سده نوزدهم، نخستین کنفرانس بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران و آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 4. 1398: موقعیت مدینه النبی در تلقی پیشرفت گرایانه نسبت به تمدن، همایش مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 5. 1400: مفهوم مدینه النبی و پیامدهای آن در فهم تمدن اسلامی، اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران
 6. 1400: دلالة مفردة «الوادی» فی الادب الفارسی المعاصر، المؤتمر الدولی الثانی للغة العربیة و التفاعل الحضاری، دانشگاه کوفه و دانشگاه تهران

دایرة المعارف ها

 1. ام کلثوم بنت عقبه، دانشنامه حج و حرمین، نسخه 3، صفحات:239-242، 1391
 2. انصار، دانشنامه حج و حرمین، نسخه 3، صفحات:364-378، 1391
 3. اوس، دانشنامه حج و حرمین، نسخه 3، صفحات:390-402، 1391
 4. بنی قینقاع، دانشنامه حج و حرمین، نسخه 4، صفحات:512-516، 1391
 5. بنی نضیر، دانشنامه حج و حرمین، نسخه 4، صفحات:577-595، 1391
 6. بئر معونه، دانشنامه حج و حرمین، نسخه 4، صفحات:733-736، 1391
 7. تابعین، دانشنامه حج و حرمین، نسخه 5، صفحات:85-97، 1391
 8. جاهلیت، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 9، صفحات:441-466، 1390
 9. جویریه، همسر پیامبر، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 9، صفحات:161-167، 1390
 10. حسین بن علی (ع)، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 11، صفحات:58-78، 1391
 11. حصین بن ابی القیس انصاری، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 11، صفحات:92-95، 1391
 12. حیی بن اخطب، رهبر بنی نضیر، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 12، صفحات:524-529، 1391
 13. خزاعه، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 12، صفحات:93-100، 1392
 14. خوله بنت عاصم، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 12، صفحات:382-385، 1392
 15. دحیه کلبی، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 12، صفحات:555-559، 1392
 16. رافع بن ابی رافع، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 13، صفحات:429-430، 1393
 17. رافع بن حارثه قینقاعی، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 13، صفحات:430-431، 1393
 18. رافع بن حریمله قینقاعی، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 13، صفحات:431-433، 1393
 19. رافع بن خارجه یهودی، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 13، صفحات:434-434، 1393
 20. رافع بن خدیج اوسی انصاری، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 13، صفحات:434-439، 1393
 21. رافع بن زید اوسی از منافقان مدینه، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 13، صفحات:439-440، 1393
 22. رافع بن معلی انصاری از شهدای بدر، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 13، صفحات:440-441، 1393
 23. ربیعه، مجموعه ای از قبایل عرب از تبار حضرت اسماعیل، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 13، صفحات:503-508، 1393
 24. رفاعه بن قیس، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 14، صفحات:39-39، 1394
 25. زید بن عمرو عدوی، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 14، صفحات:610-616، 1394
 26. سالم مولی ابی حذیفه، مشترک با محمد اکبری، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 15، صفحات:42-50، 1396
 27. سعد بن خیثمه انصاری، مشترک با محمود گودرزی، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 15، صفحات:390-395، 1396
 28. سعد بن زید عدوی، مشترک با اسماعیل حائری نژاد، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 15، صفحات:432-440، 1396
 29. سعد بن عباده انصاری، مشترک با منصور داداش نژاد، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 15، صفحات:398-408، 1396
 30. سعد بن معاذ انصاری، مشترک با محمد اکبری، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 15، صفحات:410-420، 1396
 31. سلمان فارسی، مشترک با علی محمدی یدک، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 15، صفحات:555-573، 1396
 32. سمرة بن جندب فزاری، مشترک با اسماعیل حائری نژاد، دایر المعارف قرآن کریم، نسخه 15، صفحات:605-608، 1396

ترجمه ها

 1. 1382، تاریخ نگاری از عهد جاهلی تا دوره اسلامی، تاریخ در آینه پژوهش، شماره 4، صفحات:13-38
 2. 1382، تاریخ مباحث نظری در تاریخ بررسی مکاتب تاریخ نگاری انسان گرا و خردگرا، تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم، شماره 18، صفحات:173-196
 3. 1383، تاریخی گری در واکنش به تاریخ نگاری تحصلی، روش شناسی علوم انسانی، شماره 42، صفحات:114-134
 4. 1384، تاریخ نگاری ساختار گرا، نامه تاریخ پژوهان، شماره 6، صفحات:36-45
 5. 1389، دولت شيعي مزيديان در حله، فصلی از کتاب تاريخ تشيع، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.