دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

تحصیلات دانشگاهی

كارشناسي ارشد پیوسته معارف اسلامي و علوم سياسي از دانشگاه امام صادق (ع)، سال  1368، رتبه اول

كارشناسي ارشد روابط بين الملل از دانشگاه مك گيل (كانادا)، سال 1370 

دكتري علوم سياسي و روابط بين الملل از دانشگاه كارلتون (كانادا)، سال 1374 )با distinction)

سمت‌های اجرایی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از 1375 تاکنون

استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل از  1383-1375

دانشيار علوم سیاسی و روابط بین الملل از 1383 تاکنون

مقالات 

کتب

خرید کتاب‌ها

پورتال جامع علوم انسانی

پایگاه مجلات تخصصی نور

سابقه آموزش

سابقه پژوهش

سابقه اجرایی

دانشگاه شهید بهشتی

تحصیلات دانشگاهی

كارشناسي ارشد پیوسته معارف اسلامي و علوم سياسي از دانشگاه امام صادق (ع)، سال  1368، رتبه اول


كارشناسي ارشد روابط بين الملل از دانشگاه مك گيل (كانادا)، سال 1370


دكتري علوم سياسي و روابط بين الملل از دانشگاه كارلتون (كانادا)، سال 1374 (با distinction)

سمت‌های اجرایی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از 1375 تاکنون ا


استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل از  1383-1375ااااا


دانشيار علوم سیاسی و روابط بین الملل از 1383 تاکنون

مقالات

کتب

خرید کتاب‌ها

آموزش

تحقیقات

سمت‌ها

پرتال جامع علوم انسانی

دانشگاه شهید بهشتی