غلامرضا جعفری

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی:  ماده چگال- سیستم های پیچیده

پست الکترونیکی: G_jafari at sbu.ac.ir

وبسایت شخصی

نعمت الله  ریاضی

مرتبه علمی: استاد

مدیر گروه فیزیک بنیادی، سرپرست گروه فیزیک نجوم و اختر فیزیک

زمینه تحقیقاتی:  اختر فیزیک و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: N_riazi at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت

سیامک  سادات گوشه

مرتبه علمی: دانشیار

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

زمینه تحقیقاتی:  ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

پست الکترونیکی: ss-gousheh at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت

حمیدرضا سپنجی

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی:  گرانش و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: hr-sepangi at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت

مهرداد فرهودی​

مرتبه علمی: استاد

رئیس دانشکده

زمینه تحقیقاتی:  گرانش و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: m-farhoudi at sbu.ac.ir

وبسایت

امیرحسین  برادران قاسمی

مرتبه علمی: استادیار

معاون گروه فیزیک کاربردی

زمینه تحقیقاتی:  اتمی مولکولی (فتونیک)

پست الکترونیکیa_b.ghasemi at sbu.ac.ir

وبسایت شخصی

محمد مهدی  طهرانچی

مرتبه علمی: استاد

رییس دانشگاه های آزاد استان تهران

زمینه تحقیقاتی:  ماده چگال- ماده مغناطیسی

پست الکترونیکیteranchi at sbu.ac.ir

وبسایت شخصی

فرشاد  ابراهیمی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: ماده چگال- ریاضی فیزیک

پست الکترونیکی: Ebrahimi at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

امیر  اسکندری اصل

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی:  ماده چگال

پست الکترونیکی: amir.eskandari.asl at gmail.com

وبسایت شخصی

سید علی  حسینی اسفیدواجانی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی:  ماده چگال- سیستم های پیچیده

پست الکترونیکی: alihd22 at gmail.com

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

نیما خسروی

مرتبه علمی: استادیار

معاون گروه فیزیک بنیادی

زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: n-khosravi at sbu.ac.ir

وبسایت شخصی

معصومه دشتدار

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: اتمی مولکولی ( اپتیک )

پست الکترونیکی: m-dashtdar at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

حسین شجاعی

مرتبه علمی: دانشیار

رییس مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش

زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: h-shojaie at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

بابک شکری

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: b-shokri at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

شانت شهبازیان

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: ساختار الکترونی، زیر سیستم های کوانتومی، فیزیک محاسباتی

پست الکترونیکی: sh_shahbazian at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

علی صادقی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: ماده چگال- نانو

پست الکترونیکی: ali_sadeghi at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

شهو عبدالسلام

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

پست الکترونیکی: abdussalam at sbu.ac.ir

وبسایت شخصی

محمد علی اکبری

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

پست الکترونیکی: m_aliakbari at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

کراسوس غفوری تبریزی

مرتبه علمی: دانشیار

مشاور معاونت اداری و مال در امور زیباسازی و فضای سبز دانشگاه

زمینه تحقیقاتی: ماده چگال- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

پست الکترونیکی: k-tabrizi at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

رضا فارغ بال

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: r_fareghbal at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

مرضیه فرهنگ

مرتبه علمی: استادیار

مشاور علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

زمینه تحقیقاتی: اختر فیزیک و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: m_farhang at sbu.ac.ir

وبسایت شخصی

معصومه قاسم خانی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

پست الکترونیکی: ghasemkhani at ipm.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

فرزاد قاسمی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: ماده چگال

پست الکترونیکی: f_qassemi at sbu.ac.ir

وبسایت شخصی

محمد قدبانعلیلو

مرتبه علمی: دانشیار

مدیر گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته، سرپرست گروه فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی

زمینه تحقیقاتی: اتمی مولکولی (پلاسما)

پست الکترونیکی: mh_alilu at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

روح الله کریم‌زاده

مرتبه علمی: دانشیار

دبیر کمیسیون تخصصی آموزشی حوزه دانشی علوم

زمینه تحقیقاتی: اتمی مولکولی (لیزر)

پست الکترونیکی: r_karimzadeh at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

حمید لطیفی

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: اتمی مولکولی (لیزر)

پست الکترونیکی: latifi at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

سید مجید محسنی ارمکی

مرتبه علمی: استادیار

مسئول امور فرهنگی دانشکده

زمینه تحقیقاتی: میکروالکترونیک

پست الکترونیکی: m-mohseni at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

نسترن منصور

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: اتمی مولکولی (لیزر)

پست الکترونیکی: n-mansour at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

سید محمد صادق موحد

مرتبه علمی: دانشیار

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده

زمینه تحقیقاتی: کیهان شناسی- سیستم های پیچیده

پست الکترونیکی: M.s.movahed at ipm.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

سعدالله نصیری قیداری

مرتبه علمی: استاد

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران

زمینه تحقیقاتی: کیهان شناسی- سیستم های پیچیده

پست الکترونیکی: nasiri at iasbs.ac.ir

وبسایت شخصی

ترانه وظیفه شناس

مرتبه علمی: دانشیار

دبیر کمیسیون تخصصی پژوهشی حوزه دانشی علوم

زمینه تحقیقاتی: ماده چگال

پست الکترونیکی: t-vazifeh at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی

محبوبه هوشیار

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: ماده چگال

پست الکترونیکی: m-houshiar at sbu.ac.ir

اطلاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه

وبسایت شخصی