غلامرضا جعفری

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی:  ماده چگال- سیستم های پیچیده

پست الکترونیکی: G_jafari at sbu.ac.ir

وبسایت

نعمت الله  ریاضی

مرتبه علمی: استاد

مدیر گروه فیزیک بنیادی، سرپرست گروه فیزیک نجوم و اختر فیزیک

زمینه تحقیقاتی:  اختر فیزیک و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: N_riazi at sbu.ac.ir

وبسایت

سیامک  سادات گوشه

مرتبه علمی: دانشیار

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

زمینه تحقیقاتی:  ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

پست الکترونیکی: ss-gousheh at sbu.ac.ir

وبسایت

حمیدرضا سپنجی

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی:  گرانش و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: hr-sepangi at sbu.ac.ir

وبسایت

مهرداد فرهودی​

مرتبه علمی: استاد

رئیس دانشکده

زمینه تحقیقاتی:  گرانش و کیهان شناسی

پست الکترونیکی: m-farhoudi at sbu.ac.ir

وبسایت

امیرحسین  برادران قاسمی

مرتبه علمی: استادیار

معاون گروه فیزیک کاربردی

زمینه تحقیقاتی:  اتمی مولکولی (فتونیک)

پست الکترونیکی: a_b.ghasemi at sbu.ac.ir

وبسایت

محمد مهدی  طهرانچی

مرتبه علمی: استاد

معاون گروه فیزیک کاربردی

زمینه تحقیقاتی:  ماده چگال- ماده مغناطیسی

پست الکترونیکی: teranchi at sbu.ac.ir

وبسایت