سوابقسوابق تحصيلي:


- ليسانس علوم سياسي از دانشکده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
- فوق ليسانس علوم سياسي از دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
- دکتري علوم سياسي از دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

سوابق کاري:

-مدير کل مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور(1376-1378)
-دبير کميسيون احزاب و تشکلهاي سياسي(1378-1380)
-دبیر همایش تحزب و توسعه سیاسی(3جلد کتاب توسط انتشارات همشهری منتشر شده است،1378)
-دبیر همایش مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات(1جلد کتاب توسط نشر سفیر منتشر شده است،1379)
-عضو شوراي عالي پژوهشهاي علمي رياست جمهوري (1376-1380)
-نماينده مجلس شوراي اسلامي(دوره ششم)
-مشاور وزير کشور(1383-1384)
-موسس خانه احزاب ايران(1379)
-عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1379 تا کنون
- رئيس دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي (١٣٩٤-١٣٩٢)
- معاون پشتيباني،مالي و مديريت منابع دانشگاه شهيد بهشتي (١٣٩٦تاكنون)

سوابق تدريس:

-مباني علم سياست(کارشناسي ارشد)
-حقوق اساسي تطبيقي(کارشناسي ارشد)
-اقتصاد سياسي(کارشناسي ارشد)
-نظريات اقتصادي و اقتصاد توسعه(کارشناسي)
-جغرافيايي سياسي و نظام بين الملل(کارشناسي ارشد)
-روش تحقيق(کارشناسي ارشد)
-صنعت گردشگری(کارشناسی)
-جامعه شناسي سياسي(كارشناسي ارشد و دكتري)
-نظامهاي انتخاباتي(كارشناسي ارشد و دكتري)
BUY NOW