در اندیشه ایران؛ گفتگوههای در باب سیاست و توسعه در ایران
جولای 31, 2020
 
 

مقالات علمی- پژوهشی ، همایش ها، رساله ها و پایان نامه ها

1-بیات، حمیدرضا، احمدی، عباس، ذکی، یاشار و اطاعت، جواد (1399)، تبيين الگوي روابط قدرتهاي منطقه اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه،فصلنامه ژئوپليتيک، سال شانزدهم، شماره اول. 2- ذکی،یاشار،کریمی، حسن،قالیباف، محمدباقر و اطاعت، جواد،(1398)؛ اخوان المسلمین و قلمروسازی آن در جغرافیای سیاسی جهان اسلام، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی،دوره 51، شمارۀ 3.
BUY NOW