139613951394


"آناليز طيفي و رنگي باربيول سبز پر قرقاول به منظور شبيه سازي ساختار تركيب بلور فوتوني و لايه نازك"

نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ

نسخه 9, صفحات:1-9,

آسیه سهیلیان , محمدمهدي طهرانچي , سید مهری حمیدی سنگدهی , مهدی صفی

لینک


13931392


فصلنامه دنياي نانو

چرخش فارادي معكوس در نانوساختارهاي پلاسموني

سال نهم، شماره 31، تابستان 1392 صفحه 47

محبوبه رضوي نيا، سيده مهري حميدي، محمدمهدي طهرانچي

لینک


فصلنامه نانو مقياس

ساختار كوك پذير پلاسموني بر پايه نانوذرات طلا

سال نهم،سال اول، بهار 1392-صفحه 5

مرتضي عليزاده اسكويي، سيده مهري حميدي، محمدمهدي طهرانچي،

لینک

1391


فصلنامه دنياي نانو

نانو ساختارهاي موجود در طبيعت

سال هشتم، شماره 26، بهار 1391 صفحه 16

سميه صادقي، سيده مهري حميدي، محمد مهدي طهرانچي

لینک


1390


فصلنامه دنياي نانو

كاربرد ساختارهاي نانومتري در ابزارهاي مگنتوفوتوني

سال هفتم، شماره 23 تابستان 1390 صفحه71

سيده مهري حميدي، محمد مهدي طهرانچي

لینک