مقالاتReduction and control of permalloy thin film damping factor under microwave irradiation

Journal of Alloys and Compounds

Volume 723 , , 2017 , Page 960 - 966 , DOI 10.1016/j.jallcom.2017.06.331

Azadian S., Tehranchi M.M., Mohseni S.M., Mohseni S.M.

Link to Publisher


مقالات کنفرانسیپروژه هارساله ها و پایان نامه ها  علی محمودلو

  سال فارغ التحصیلی:1377

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بر هم کنش امواج الکترومغناطیسی با مواد مغناطیس لینک


  نرگس انصاری

  سال فارغ التحصیلی:1383

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:بر انگیزش امواج مگنتو استاتیک در فیلم های مگنتو اپتیکی YIG لینک


  علیرضا محتشمی

  سال فارغ التحصیلی:1383

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: مدوله سازی مگنتواپتیکی لیزر تا فرکانس مگاهرتز لینک


  سروش شباهنگ

  سال فارغ التحصیلی:1386

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی برهمکنش نور با امواج مگنتواستاتیک در مدولاتورهای مگنتواپتیکی براگ لینک


  سپیده اسکندری

  سال فارغ التحصیلی:1387

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تحریک الکترومغناطیسی و انتشار امواج سالیتونی در فیلم مگنتواپتیکی YIG لینک


  طاهره السادات پروینی

  سال فارغ التحصیلی:1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: طراحی میکرواستریپ جهت بهینه سازی برانگیختگی امواج مگنواستاتیک سطحی در لایه های نازک گارنت لینک


  سارا قیصری

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بهینه سازی تاخیر در ساختارهای چند لایه ای مغناطیسی با رویکرد ساختار معادل لینک


  مجتبی فتحی نوده

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: ساخت مولد پالس الکتریکی جهت بررسی رفتار دینامیکی مغناطیسی لینک


  پریسا ابهری

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری سرعت حرکت دیواره در میکروسیم آمورف مغناطیسی آهن پایه به روش القای شار مغناطیسی لینک


  قاسم قاسمی

  سال فارغ التحصیلی: 1393

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر میدان عرضی داخل صفحه بر دینامیک مغناطش لایه نازک Bi: YIG لینک


  سید مرتضی محسنی ارمکی

  سال فارغ التحصیلی: 1393

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تشدید فرو مغناطیسی با روش مدوله سازی میدان در لایه های نازک مغناطیسی لینک


خدماتهمکارانتوانایی ها