مقالاتX-ray characterization of tripyridinium bis[tetrabromidoferrate(III)] bromide asymmetric unit in solution by Debye function analysis

International Journal of Modern Physics B

Volume 30, 24, 2016, Art.No.1650174,, DOI 10.1142/S0217979216501745

Baniasadi F., Sahraei N., Fathi M.B., Tehranchi M.M., Safari N., Amani V.

Link to Publisher


Intra-molecular magnetic exchange interaction in the tripyridinium bis[tetrachloroferrate(iii)] chloride molecular magnet: a broken symmetry-DFT study

Physical Chemistry Chemical Physics

Volume 17 , 29 , 2015 , Page 19119 - 19125 , DOI 10.1039/c5cp02770e

Baniasadi F., Tehranchi M.M., Fathi M.B., Safari N., Amani V.

Link to Publisher


Metal-insulator transition in Honeycomb lattice due to electronic correlation

Physica B: Condensed Matter

Volume 430 , , 2013 , Page 36 - 39 , DOI 10.1016/j.physb.2013.08.023

Fathi M.B., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


The effect of a pulsed magnetic field on domain wall resistance in magnetic nanowires

Journal of Physics: Conference Series

Volume 292 , 1 , 2011 , Page - , DOI 10.1088/1742-6596/292/1/012009

Majidi R., Tehranchi M.M., Phirouznia A., Ghafoori Tabrizi K.

Link to Publisher


Influence of longitudinal optical phonons on domain wall resistance in nanowires based on diluted magnetic semiconductors

European Physical Journal B

Volume 81 , 2 , 2011 , Page 209 - 213 , DOI 10.1140/epjb/e2011-20089-x

Majidi R., Tehranchi M.M., Phirouznia A., Ghafoori Tabrizi K.

Link to Publisher


Influence of longitudinal acoustic phonons on domain wall magnetoresistance in magnetic nanowires

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

Volume 83 , 3 , 2011 , Page - , DOI 10.1103/PhysRevB.83.035413

Majidi R., Tehranchi M.M., Phirouznia A., Tabrizi K.G.

Link to Publisher


Optical-controlled domain wall resistance in magnetic nanojunctions

European Physical Journal B

Volume 76 , 3 , 2010 , Page 475 - 480 , DOI 10.1140/epjb/e2010-00232-1

Majidi R., Tehranchi M.M., Phirouznia A., Ghafoori Tabrizi K.

Link to Publisher


Dependence of a one-dimensional Néel-type magnetic Domain wall resistance on transverse external magnetic field in presence of Rashba spin-orbit coupling

IEEE Transactions on Magnetics

Volume 44 , 11 PART 2 , 2008 , Page 3127 - 3130 , DOI 10.1109/TMAG.2008.2001677

Ghanaatshoar M., Fallahi V., Tehranchi M.M., Phirouznia A.

Link to Publisher


Influence of Rashba coupling on the magnetoresistance of a smooth domain wall

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

Volume 75 , 22 , 2007 , Page - , DOI 10.1103/PhysRevB.75.224403

Phirouznia A., Tehranchi M.M., Ghanaatshoar M.

Link to Publisher


2006Magnetic field dependence of the domain wall resistance in a quantum wire

European Physical Journal B

Volume 54 , 1 , 2006 , Page 103 - 107 , DOI 10.1140/epjb/e2006-00415-3

Phirouznia A., Tehranchi M.M., Ghanaatshoar M.

Link to Publisher


Domain wall magnetoresistance in a quantum wire

INTERMAG ASIA 2005: Digests of the IEEE International Magnetics Conference

2005 , Page 311

Phirouznia A., Tehranchi M.M., Ghanaatshoar M.

Link to Publisher


RKKY theory of oscillatory exchange coupling in the generalized random-phase approximation

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

Volume 59 , 22 , 1999 , Page 14461 - 14465

Noshiravani M., Koohi A., Ebrahimi F., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Interference stabilization of Rydberg atoms: Numerical calculations and physical models

Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics

Volume 29 , 13 , 1996 , Page 2907 - 2924 , DOI 10.1088/0953-4075/29/13/024

Fedorov M.V., Tehranchi M.-M., Fedorov S.M.

Link to Publisher


مقالات کنفرانسیپروژه هارساله ها و پایان نامه هادکتر آرش فیروزنیا

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1385

سمت: دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صفحه شخصی: http://cv.azaruniv.edu/firouznia/introduction/fa

ایمیل:Phirouznia@azaruniv.ac.ir

عنوان رساله دکترا:مقاومت الکتریکی ناشی از دیواره های مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی خارجی و برهمکنش اسپین _ مدار راشبا


دکتر رویا مجیدی

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1390

سمت:عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

صفحه شخصی: https://www.srttu.edu/

ایمیل:r.majidi@srttu.edu,royamajidi@gmail.com

عنوان رساله دکترا: نقش دما و نور در مغناطو ترابرد ناشی از دیواره مغناطیسی نانو سیم ها


دکتر فرزانه بنی اسدی

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1394

سمت:

صفحه شخصی: www.sbu.ac.ir

ایمیل:

عنوان رساله دکترا:سازوکار مغناطش نورالقا در مغناطومولکول در دمای اتاق


  رضا قاسمی

  سال فارغ التحصیلی: 1378

  کارشناسی ارشد فیزیک

  عنوان پایان نامه: معادله حالت مواد در فشارهاي بسيار بالا لینک


  سعید آزاد مرزآبادی

  سال فارغ التحصیلی:1379

  کارشناسی ارشد فیزیک

  عنوان پایان نامه:بررسي رفتار مواد در حالتهاي فوق بحراني با استفاده از تقريب هارتري-فوک-اسلاتر لینک


  حامد فنایی

  سال فارغ التحصیلی:1380

  کارشناسی ارشد فیزیک

  عنوان پایان نامه: اثر پرشدگی باند در شبکه های کاندو با استفاده از تقریب میدان متوسط لینک


  محمد باقر فتحی

  سال فارغ التحصیلی:1382

  کارشناسی ارشد فیزیک

  عنوان پایان نامه: بررسی بر انگیختگی های فرو مغناطیس هایزنبرگ در دمای متناهی با استفاده از روش CPA _ RPA لینک


  سعیده دهقان نصیری

  سال فارغ التحصیلی:1383

  کارشناسی ارشد فیزیک

  عنوان پایان نامه: جریان اسپینی در دیواره مغناطیسی جداکننده دو نیمه هادی فرو مغناطیس دو بعدی لینک


  احمد زرآبادی پور

  سال فارغ التحصیلی:1385

  کارشناسی ارشد فیزیک

  عنوان پایان نامه:همبستگی های الکترونی در مدل شبکه‌ای کاندوی فرومغناطیسی لینک


  شیده امیریگانه

  سال فارغ التحصیلی:1387

  کارشناسی ارشد فیزیک

  عنوان پایان نامه:محاسبه نوار انرژی اکسید روی با استفاده از پتانسیل گرادیانی تعمیم یافته تصحیح شده لینک


  حسن صحراگرد

  سال فارغ التحصیلی:1387

  کارشناسی ارشد فیزیک

  عنوان پایان نامه: اثر تغییرات توزیع فضایی دوپه بر روی تزریق اسپین قطبیده در پیوندگاه p-n نیم هادی های مغناطیسی لینک


خدماتهمکارانتوانایی ها