مقالاتNew generation of one-dimensional photonic crystal cavities as robust high-efficient frequency converter

Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications

Volume 25 , , 2017 , Page 25 - 30 , DOI 10.1016/j.photonics.2017.04.003

Parvini T.S., Tehranchi M.M., Hamidi S.M.

Link to Publisher


Room temperature photoinduced magnetism in [py.H]3[FeCl4]2Cl

Materials Chemistry and Physics

Volume 168 , , 2015 , Page 35 - 41 , DOI 10.1016/j.matchemphys.2015.10.021

Baniasadi F., Tehranchi M.M., Fathi M.B., Hamidi S.M., Safari N., Amani V.

Link to Publisher


Kolakoski sequence as an element to radiate giant forward and backward second harmonic signals

Journal of Applied Physics

Volume 118 ,18 , 2015, Art.No 183108 , DOI 10.1063/1.4934872

Parvini T.S., Tehranchi M.M., Hamidi S.M., Sarkarati S.

Link to Publisher


Enhanced optically induced magnetization due to inverse Faraday effect in plasmonic nanostructures

Optics Communications

Volume 338 , , 2015 , Page 240 - 245 , DOI 10.1016/j.optcom.2014.10.005

Hamidi S.M., Razavinia M., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Enhanced polar magneto-optical kerr rotation in cobalt thin film incorporating Ag nanoparticles

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

Volume 27 , 3 , 2014 , Page 867 - 870 , DOI 10.1007/s10948-013-2366-2

Hamidi S.M., Oskuei M.A., Sadeghi S., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Giant enhancement of second harmonic generation in one-dimensional defective nonlinear photonic crystals

Applied Physics A: Materials Science and Processing

Volume 118 , 4 , 2014 , Page 1447 - 1451 , DOI 10.1007/s00339-014-8905-2

Parvini T.S., Tehranchi M.M., Hamidi S.M.

Link to Publisher


Efficient second harmonic conversion efficiency through one-dimensional coupled resonator poled nonlinear optical waveguide

Applied Physics A: Materials Science and Processing

Volume 111 , 2 , 2013 , Page 525 - 529 , DOI 10.1007/s00339-013-7599-1

Hamidi S.M., Parvini T., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Contribution of Au nanoparticles to the longitudinal magneto-optical Kerr effect of Bragg reflector based magneto-plasmonicmultilayers

Optics and Laser Technology

Volume 49 , , 2013 , Page 237 - 242 , DOI 10.1016/j.optlastec.2013.01.009

Hamidi S.M., Normohammadi H., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Longitudinal magneto-optical kerr effect in magneto-plasmonic heterostructures

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

Volume 26 , 5 , 2013 , Page 1585 - 1587 , DOI 10.1007/s10948-012-1902-9

Hamidi S.M., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Magneto-optical faraday rotation in CE:YIG thin films incorporating gold nanoparticles

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

Volume 25 , 8 , 2012 , Page 2713 - 2717 , DOI 10.1007/s10948-011-1248-8

Hamidi S.M., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Cavity enhanced longitudinal magneto-optical kerr effect in magneto-plasmonic multilayers consisting of Ce: YIG thin films incorporating gold nanoparticles

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

Volume 25 , 6 , 2012 , Page 2097 - 2100 , DOI 10.1007/s10948-012-1591-4

Hamidi S.M., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Tunable optical properties in engineered one-dimensional coupled resonator optical waveguides

Optics and Laser Technology

Volume 44 , 5 , 2012 , Page 1556 - 1563 , DOI 10.1016/j.optlastec.2011.11.049

Hamidi S.M., Bananej A., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Preparation and investigation of Ce:YIG thin films with a high magneto-optical figure of merit

Journal of Physics D: Applied Physics

Volume 45 , 23 , 2012 , Page - , DOI 10.1088/0022-3727/45/23/235001

Shahrokhvand S.M., Rozatian A.S.H., Mozaffari M., Hamidi S.M., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Adjustability of optical properties in complex one-dimensional photonic crystals

Photonic Crystals: Optical Properties, Fabrication and Applications

Chapter Book, 2011, Page 53 - 88

Hamidi S.M., Tehranchi M.M., Bananej A.

Link to Publisher


Effect of magnetic annealing on magneto-optical properties of Ce : YIG thin films incorporating gold nanoparticles

Journal of Physics D: Applied Physics

Volume 44 , 30 , 2011 , Page - , DOI 10.1088/0022-3727/44/30/305003

Hamidi S.M., Tehranchi M.M., Sadeghi S.

Link to Publisher


Engineered one-dimensional magneto-photonic crystals for wavelength division multiplexing systems

Journal of Physics D: Applied Physics

Volume 44 , 20 , 2011 , Page - , DOI 10.1088/0022-3727/44/20/205107

Hamidi S.M., Tehranchi M.M., Shasti M.

Link to Publisher


High transmission enhanced faraday rotation in coupled resonator magneto-optical waveguides

Journal of Lightwave Technology

Volume 28 , 15 , 2010 , Page 2139 - 2145 , DOI 10.1109/JLT.2010.2053194

Hamidi S.M., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Adjustable Faraday rotation by using engineered one-dimensional magneto photonic crystals

Optical Materials

Volume 32 , 9 , 2010 , Page 1085 - 1089 , DOI 10.1016/j.optmat.2010.02.035

Hamidi S.M., Tehranchi M.M., Bananej A.

Link to Publisher


The magneto-optical Co-based amorphous thin film as a magnetic field sensor

Journal of Optoelectronics and Advanced Materials

Volume 12 , 5 , 2010 , Page 1135 - 1138

Hamidi S.M., Tehranchi M.M., Chiniforoshan Y.

Link to Publisher


Influence of filling fraction on the defect mode and gap closing of a one-dimensional photonic crystal: An analytical approach

Physica B: Condensed Matter

Volume 405 , 13 , 2010 , Page 2900 - 2906 , DOI 10.1016/j.physb.2010.04.018

Ansari N., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Design of an omnidirectional band gap independent of ambient media refractive indices by using a heterostructure magnetic photonic crystal

Applied Physics B: Lasers and Optics

Volume 99 , 2-Jan , 2010 , Page 191 - 195 , DOI 10.1007/s00340-009-3848-6

Ansari N., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Characterization of defect modes in one-dimensional photonic crystals: An analytic approach

Physica B: Condensed Matter

Volume 404 , 11-Aug , 2009 , Page 1181 - 1186 , DOI 10.1016/j.physb.2008.11.093

Ansari N., Tehranchi M.M., Ghanaatshoar M.

Link to Publisher


Study of defect modes in photonic band structure of magnetic photonic crystals by means of green's function

Acta Physica Polonica A

Volume 115 , 1 , 2009 , Page 312 - 314

Ansari N., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Investigation of photonic band gaps of one-dimensional heterostructure magnetic photonic crystals

Acta Physica Polonica A

Volume 115 , 1 , 2009 , Page 378 - 380

Ansari N., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Magneto-optical Kerr effect in glass/Cu/CoFeSiB/SnO2 thin films

Journal of Non-Crystalline Solids

Volume 354 , 47-51 , 2008 , Page 5266 - 5268 , DOI 10.1016/j.jnoncrysol.2008.05.068

Ghanaatshoar M., Moradi M., Tehranchi M.M., Hamidi S.M.

Link to Publisher


Adjustable dispersion compensating in one dimensional coupled resonator planar optical waveguides

Optics Communications

Volume 281 , 19 , 2008 , Page 4917 - 4925 , DOI 10.1016/j.optcom.2008.06.073

Hamidi S.M., Bananej A., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


A flexible design for one-dimensional photonic crystals with controllable photonic bandgap width

Optical Materials

Volume 30 , 12 , 2008 , Page 1822 - 1827 , DOI 10.1016/j.optmat.2007.11.028

Bananej A., Hamidi S.M., Li W., Li C., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


مقالات کنفرانسیپروژه هارساله ها و پایان نامه ها
دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی

رشته تحصیلی: فوتونیک

سال تحصیل:1388

سمت :دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

صفحه شخصی: http://facultymembers.sbu.ac.ir/hamidi/home-p/

ایمیل:M_Hamidi@sbu.ac.ir

عنوان رساله دکتری:طراحي و ساخت ايزولاتورهاي مگنتوفوتوني بر پايه موجبر کاواک هاي تزويج شده


دکتر نرگس انصاری

رشته تحصیلی: فوتونیک

سال تحصیل: 1390

سمت:عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/ansari/

ایمیل:n.ansari@alzahra.ac.ir

عنوان رساله دکتری: طراحی ساختارهای ناهمگون و یا با نقص بر پایه بلورهای فوتونی و مگنتو فوتونی یک بعدی با کاربری در فیلترهای فوتونی : رویکرد تابع گرین و تحلیلی


دکتر حمید افتخاری

رشته تحصیلی: فوتونیک

سال تحصیل: 1393

سمت:

صفحه شخصی: http://hamid-eftekhari.ir/

ایمیل:eftekhari.h@chmail.ir

عنوان رساله دکتری:تصوير برداري سه بعدي مغناطيسي از سطوح فلزي داراي نقص هاي ميليمتري و ميکرومتري خطي مبتني بر روش هاي اندازه گيري امپدانس مغناطيسي و مگنتواپتيکي


دکتر فرزانه بنی اسدی

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1394

سمت:

صفحه شخصی: www.sbu.ac.ir

ایمیل:

عنوان رساله دکتری:سازوکار مغناطش نورالقا در مغناطومولکول در دمای اتاق


دکتر طاهره السادات پروینی

رشته تحصیلی: فیزیک

سال تحصیل: 1395

صفحه شخصی:

ایمیل:

عنوان رساله دکتری:

  مهدی دهقانی محمد آبادی

  سال فارغ التحصیلی:1380

  عنوان پایان نامه: بررسی اثر خاصیت مکنتواپتیک فارادی در فیلمهای Bi: YIG لینک


  علی رسولی

  سال فارغ التحصیلی:1381

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:رشد و شناسایی کریستال LIF:MG,TI و بررسی خواص ترمولومینسانس آن لینک


  سعید سرکاراتی

  سال فارغ التحصیلی:1382

  عنوان پایان نامه: شبیه سازی اثرات پراش از حوزه‌های مغناطیسی فری مغناطیس ها لینک


  سعید افروزی

  سال فارغ التحصیلی:1385

  عنوان پایان نامه:اندازه گیری دو رنگی دایروی و دورنگی دایروی مغناطیسی در تترا پیریدینو پورفیرازینات کبالت لینک


  سمیه رفیعی دستجردی

  سال فارغ التحصیلی:۱۳۸۵

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:بررسی مد نقص در بلور نوری مغناطیسی یک بعدی با ساختار میکرو کاواک لینک


  مهدیه هاشمی

  سال فارغ التحصیلی:1386

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: مدل سازی میکروسکپی قطبش غیر خطی فلزات ساده لینک


  مریم بحرینی

  سال فارغ التحصیلی:1387

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تولید هارمونیک دوم اپتیکی در لایه های نازک مگنتواپتیکی بیسموت گارنت لینک


  شیما نظری

  سال فارغ التحصیلی:1387

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی اپتیک غیر خطی سطوح فلزات لینک


  مینا طباخیان نائینی

  سال فارغ التحصیلی:1388

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: شناسایی و مدل سازی ساختارهای رنگی طبیعی در پر طاووس لینک


  عاطفه جولائی

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  عنوان پایان نامه: بررسی اثر مگنتو اپتیکی کر غیر خطی در لایه نازک مغناطیسی گارنت لینک


  محمد کرباسچی

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت حسگر اندازه گیری ولتاژ قوی به روش الکترواپتیکی لینک


  منصوره شصتی

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: مشخصه یابی چرخش فارادی وابسته به دما در بلور مگنتوفوتونی یک بعدی ۶(TiO2/SiO2)6 / Bi : YIG/(SiO2/TiO2 ) لینک


  سمیه صادقی

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر رنگی ساختارهای منظم طبیعی لینک


  شهلا ابراهیمی

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری ضریب وردت لایه نازک پارامغناطیس اکسید دیسپرسیوم رشد داده شده به روش لایه نشانی لیزر پالسی لینک


  مینا صوفیانی

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی لایه های نازک لینک


  محبوبه رضوی نیا

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر فارادی معکوس در نانو ساختارهای پلاسمونیکی لینک


  فاطمه شیرازی

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری گذارهای کوانتومی فیلم نازک (۰٫۷۵=Y3-xBixFe5O12(X بر پایه ی دو رنگی دایروی مغناطیسی لینک


  مسعود حیدری

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری گذارهای ناحیه ی مرئی بلور مگنتو فوتونی یک بعدی با ساختار۶(TiO2/SiO2)6 /Bi:YIG/(Tio2/SiO2) به روش دو رنگی دایروی مغناطیسی لینک


  آسیه سهیلیان

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: شناسایی و مدل سازی ساختارهای رنگی طبیعی در پرهای درخشنده قرقاول لینک


  ایمان خادمی

  سال فارغ التحصیلی: 1393

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری مشخصات اپتیکی و مگنتواپتیکی لایه های نانومتری پرمالوی،Ni80Fe20، با روش بیضی سنجی تعمیم یافته لینک


خدماتهمکارانتوانایی ها