مقالاتThermoelastic-tunable magnetic response of BiFeO3 thin film on colloidal photonic crystal substrate fabricated by pulsed laser deposition

Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science

Volume 214, 2, 2017, Art.No 1600505 , DOI 10.1002/pssa.201600505

Azizi Z.S., Tehranchi M.M., Hamidi S.M., Vakili S.H., Poormahdian S.

Link to Publisher


Effect of cerium substitution on microstructure and Faraday rotation of CexY3−xFe5O12 thin films

Applied Physics A: Materials Science and Processing

Volume 122 , 1 , 2016 , Page 1 - 5 , DOI 10.1007/s00339-015-9539-8

Shahrokhvand S.M., Mozaffari M., Rozatian A.S.H., Hamidi S.M., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Effect of bismuth on improvement of faraday effect in YFeO3 thin films grown by PLD

Life Science Journal

Volume 10, SUPPL.2, 2013, Pages 184-187

Beiranvand A., Hamidi S.M., Abooalizadeh Z., Mozaffari M., Amighian J., Tehranchi M.M., Yousif A.

Link to Publisher

Growth-induced magnetic anisotropy behavior in thin garnet films fabricated by pulsed laser deposition

Applied Physics A: Materials Science and Processing

Volume 109 , 1 , 2012 , Page 169 - 172 , DOI 10.1007/s00339-012-7029-9

Tehranchi M.M., Hamidi S.M.

Link to Publisher


The effect of target rotation rate on structural and morphological properties of thin garnet films fabricated by pulsed laser deposition

Optics and Laser Technology

Volume 43 , 3 , 2011 , Page 609 - 612 , DOI 10.1016/j.optlastec.2010.08.009

Tehranchi M.M., Hamidi S.M., Hasanpour A., Mozaffari M., Amighian J.

Link to Publisher


Magnetic behaviors of amorphous Fe78Si9B13 thin films prepared by pulsed laser deposition

Journal of Non-Crystalline Solids

Volume 354 , 47-51 , 2008 , Page 5178 - 5180 , DOI 10.1016/j.jnoncrysol.2008.06.117

Hamidi S.M., Tehranchi M.M., Ghanaatshoar M., Moradi M., Mohseni S.M.

Link to Publisher


مقالات کنفرانسیپروژه هارساله ها و پایان نامه ها
  سیده مهری حمیدی سنگدهی

  سال فارغ التحصیلی:1383

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: لایه نشانی به روش لیزر پالسی لینک


  لیلا خرم نیک

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: مشخصه یابی فیلم نازک اکسید روی آلاییده شده با کبالت رشد داده شده به روش لایه نشانی لیزر پالسی لینک


  مینا صوفیانی

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی لایه های نازک لینک


  هدی لطفی پور

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: ساخت لایه های هگزافریت نوع M به روش لیزر پالسی و مشخصه یابی اپتیکی و مگنتواپتیکی آن ها لینک


  جعفر جهانبخش

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:بررسی ویژگی مغناطوتنگش لایه نازک فریت کبالت جانشانی شده با عنصر لینک


  سید محمد طالبی سنگدهی

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر اندازه دانه بندی ماده هدف در لایه های نازک BFO فرآوری شده به روش PLD لینک


خدماتهمکارانتوانایی ها