معرفی آزمایشگاهدر آزمایشگاه مغناطیس اتمی، تحقیقات در دو حوزه تجربی و نظری در حال انجام است. این تحقیقات بر روی طراحی و ساخت حسگرهای اتمی و کاربردهای آن در حوزه بیومغناطیس متمرکز شده است. برای این منظور مطالعات بیناب نگاری بر روی ساختار زیرترازهای زیمان فلزات قلیایی در حضور میدان مغناطیسی و هم‌چنین برهم کنش‌های تعیین کننده رفتار غیرخطی این فلزات در حال انجام است. از مهمترین کاربردهای بیومغناطیس این حسگرها قلب نگاری و مغزنگاری مغناطیسی است که در تشخیص و درمان پزشکی کاربرد فراوانی دارد. در راستای استفاده از این حسگرها در حوزه بیومغناطیس، بر روی روش‌های بالا بردن حساسیت سامانه‌های مگنتومتری Mx، Bell-Bloom، رژیم بدون واهلش اسپینی SERF، و روش‌های بر پایه اثر Hanle تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای در حال انجام است و در جهت بومی‌سازی این فناوری در تشخیص پزشکی تلاش می‌شود. از جمله تحقیقات کاربردی دیگر در این آزمایشگاه می‌توان به تشخیص شار نانوذرات توسط حسگر اتمی اشاره کرد.
مقالاتEffects of square-wave magnetic fields on synchronization of nonlinear spin precession for sensitivity improvement of MX magnetometers

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

Volume 441 , , 2017 , Page 718 - 723 , DOI 10.1016/j.jmmm.2017.06.084

Ranjbaran M., Tehranchi M.M., Hamidi S.M., Khalkhali S.M.H.

Link to Publisher


Improvement of the spin polarization lifetime in the 85Rb vapor cell by octadecyltrichlorosilane coating

Chinese Journal of Physics

Volume 55 , 2 , 2017 , Page 301 - 309 , DOI 10.1016/j.cjph.2016.10.023

Khalkhali S.M.H., Ranjbaran M., Mofidi D., Hamidi S.M., Tehranchi M.M.

Link to Publisher


Harmonic detection of magnetic resonance for sensitivity improvement of optical atomic magnetometers

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

Volume 424 , , 2017 , Page 284 - 290 , DOI 10.1016/j.jmmm.2016.10.058

Ranjbaran M., Tehranchi M.M., Hamidi S.M., Khalkhali S.M.H.

Link to Publisher


Determination of the atomic number density of Rb vapor by using spectral Faraday rotation measurements

Journal of the Korean Physical Society

Volume 62 , 5 , 2013 , Page 731 - 733 , DOI 10.3938/jkps.62.731

Tehranchi M.M., Hamidi S.M., Abaie B.

Link to Publisher


مقالات کنفرانسیپروژه هارساله ها و پایان نامه ها  بهنام آبائی

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  کارشناسی ارشد فوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت حسگر مغناطیسی بخار فلزات قلیایی لینک


  فائزه پیرمرادیان

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  کارشناسی ارشد فوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما

  عنوان پایان نامه: قطبش اپتیکی در بخار فلز قلیایی روبیدیم لینک


  سمانه بیرژندی

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  کارشناسی ارشد فوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری فرکانس تشدید فلز قلیایی روبیدیوم در حسگر مغناطیسی اتمی لینک


  دیبا مفیدی نایینی

  سال فارغ التحصیلی: 1394

  کارشناسی ارشد فوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما

  عنوان پایان نامه: تاثیر پوشش پلیمری OTS دیواره سلول در بهبود حساسیت حسگر اتمی روبیدیم لینک


  فاضله یحیوی کوچکسرایی

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  کارشناسی ارشد فوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما

  عنوان پایان نامه: تاثیر گاز میانجی بر پهن شدگی دوپلری گذارهای اتمی بخاطر فلز قلیایی در حضور میدان مغناطیسی لینک


خدماتهمکارانتوانایی ها