مقالاتThe magneto-optical Co-based amorphous thin film as a magnetic field sensor

Journal of Optoelectronics and Advanced Materials

Volume 12 , 5 , 2010 , Page 1135 - 1138

Hamidi S.M., Tehranchi M.M., Chiniforoshan Y.

Link to Publisher


The inspection of magnetic flux leakage from metal surface cracks by magneto-optical sensors

Sensors and Actuators, A: Physical

Volume 172 , 2 , 2011 , Page 365 - 368 , DOI 10.1016/j.sna.2011.09.010

Tehranchi M.M., Hamidi S.M., Eftekhari H., Karbaschi M., Ranjbaran M.

Link to Publisher


Double core giant magneto-impedance sensors for the inspection of magnetic flux leakage from metal surface cracks

Sensors and Actuators, A: Physical

Volume 170 , 2-Jan , 2011 , Page 55 - 61 , DOI 10.1016/j.sna.2011.05.031

Tehranchi M.M., Ranjbaran M., Eftekhari H.

Link to Publisher


Imaging metal surface cracks with giant magnetoimpedance sensor

Sensor Letters

Volume 11 , 1 , 2013 , Page 125 - 127 , DOI 10.1166/sl.2013.2770

Tehranchi M.M., Eftekhari H., Ranjbaran M.

Link to Publisher


مقالات کنفرانسیپروژه هارساله ها و پایان نامه ها
  حمیدرضا اسماعیل پور

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت میکرو کویل به منظور تولید میدان مغناطیسی پالسی لینک


  وحید سریع القلم میاندوآب

  سال فارغ التحصیلی:1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تولید و اندازه گیری میدان های مغناطیسی پالسی قوی لینک


  محمد کرباسچی

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت حسگر اندازه گیری ولتاژ قوی به روش الکترواپتیکی لینک


  علیرضا بهادر

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: کاربرد میدان مغناطیسی پالسی در لایه نشانی به وسیله پالس الکترو مغناطیسی لینک


  ابوالفضل بازار نوی

  سال فارغ التحصیلی: 1393

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: پوشش دهی فلز بر روی نافلز با استفاده از فناوری الکترومغناطیسی پالسی لینک


  احمد ظروفی

  سال فارغ التحصیلی: 1394

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: حسگری موج الکترومغناطیسی پالسی بر پایه ی اثر بار فضایی ویفر سیلیکونی در موجبر لینک


  محمدجواد رجبعلی

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: شبیه سازی،تولید و اندازه گیری میدان مغناطیسی قوی شبه پایا لینک


  علی فکور

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: حسگردریچه شار موازی برداری لینک


  کامران ترابی

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: ترک یابی به روش نشت شار مغناطیسی پالسی لینک


خدماتهمکارانتوانایی ها