علی محمودلو

  سال فارغ التحصیلی:1377

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بر هم کنش امواج الکترومغناطیسی با مواد مغناطیس لینک


  رضا قاسمی

  سال فارغ التحصیلی: 1378

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: معادله حالت مواد در فشارهاي بسيار بالا لینک


  سعید آزاد مرزآبادی

  سال فارغ التحصیلی:1379

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:بررسي رفتار مواد در حالتهاي فوق بحراني با استفاده از تقريب هارتري-فوک-اسلاتر لینک


  آرش همراهی

  سال فارغ التحصیلی:1379

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی اثرات حاملهای بار در نیمه هادیهای فرو مغناطیس با استفاده از مدل هایزنبرگ لینک


  مهدی دهقانی محمد آبادی

  سال فارغ التحصیلی:1380

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی اثر خاصیت مکنتواپتیک فارادی در فیلمهای Bi: YIG لینک


  حامد فنایی

  سال فارغ التحصیلی:1380

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر پرشدگی باند در شبکه های کاندو با استفاده از تقریب میدان متوسط لینک


  علی رسولی

  سال فارغ التحصیلی:1381

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:رشدو شناسایی کریستال LIF:MG,TI و بررسی خواص ترمولومینسانس آن لینک


  احمد خیاط جعفری

  سال فارغ التحصیلی:1382

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بهینه سازی دستگاه طیف نمای جرمی و ساخت پیرولایزر جهت آنالیز مولکولهای با جرم مولکولی بزرگ لینک


  سعید سرکاراتی

  سال فارغ التحصیلی:1382

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: شبیه سازی اثرات پراش از حوزه‌های مغناطیسی فری مغناطیس ها لینک


  محمد باقر فتحی

  سال فارغ التحصیلی:1382

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی بر انگیختگی های فرو مغناطیس هایزنبرگ در دمای متناهی با استفاده از روش CPA _ RPA لینک


  سید مجید محسنی ارمکی

  سال فارغ التحصیلی:1382

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:احساسگر مغناطیسی بر مبنای امپدانس مغناطیسی در فیلم بیسموت – گارنت لینک


  نرگس انصاری

  سال فارغ التحصیلی:1383

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:بر انگیزش امواج مگنتو استاتیک در فیلم های مگنتو اپتیکی YIG لینک


  سیده مهری حمیدی سنگدهی

  سال فارغ التحصیلی:1383

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: لایه نشانی به روش لیزر پالسی لینک


  سعیده دهقان نصیری

  سال فارغ التحصیلی:1383

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: جریان اسپینی در دیواره مغناطیسی جداکننده دو نیمه هادی فرو مغناطیس دو بعدی لینک


  علیرضا محتشمی

  سال فارغ التحصیلی:1383

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: مدوله سازی مگنتواپتیکی لیزر تا فرکانس مگاهرتز لینک


  سعید افروزی

  سال فارغ التحصیلی:1385

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:اندازه گیری دو رنگی دایروی و دورنگی دایروی مغناطیسی در تترا پیریدینو پورفیرازینات کبالت لینک


  سمیه رفیعی دستجردی

  سال فارغ التحصیلی:۱۳۸۵

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:بررسی مد نقص در بلور نوری مغناطیسی یک بعدی با ساختار میکرو کاواک لینک


  احمد زرآبادی پور

  سال فارغ التحصیلی:1385

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:همبستگی های الکترونی در مدل شبکه‌ای کاندوی فرومغناطیسی لینک


  حمید افتخاری

  سال فارغ التحصیلی:1386

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: ساخت حسگر میدان مغناطیسی بر مبنای امپدانس مغناطیسی بزرگ با استفاده ازنوارهای نانو ساختار آلیاژی پایه آهن لینک


  محمدهادی خاکساران

  سال فارغ التحصیلی:1386

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: امپدانس مغناطیسی آلیاژهای آمورف نانو ساختار مغناطیسی نرم پایه آهن در گستره ‎۱ مگا هرتز تا ‎۴ گیگا هرتز لینک


  سروش شباهنگ

  سال فارغ التحصیلی:1386

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی برهمکنش نور با امواج مگنتواستاتیک در مدولاتورهای مگنتواپتیکی براگ لینک


  مهدیه هاشمی

  سال فارغ التحصیلی:1386

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: مدل سازی میکروسکپی قطبش غیر خطی فلزات ساده لینک


  سپیده اسکندری

  سال فارغ التحصیلی:1387

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تحریک الکترومغناطیسی و انتشار امواج سالیتونی در فیلم مگنتواپتیکی YIG لینک


  شیده امیریگانه

  سال فارغ التحصیلی:1387

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه:محاسبه نوار انرژی اکسید روی با استفاده از پتانسیل گرادیانی تعمیم یافته تصحیح شده لینک


  مریم بحرینی

  سال فارغ التحصیلی:1387

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تولید هارمونیک دوم اپتیکی در لایه های نازک مگنتواپتیکی بیسموت گارنت لینک


  آمنه رضای حقدوست

  سال فارغ التحصیلی:1387

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: رفتار مغناطیسی و الکتریکی نیمه هادیهای مغناطیسی Zn1-x(TM)xO(TM=Mn,Fe,CO) لینک


  حسن صحراگرد

  سال فارغ التحصیلی:1387

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر تغییرات توزیع فضایی دوپه بر روی تزریق اسپین قطبیده در پیوندگاه p-n نیم هادی های مغناطیسی لینک


  شیما نظری

  سال فارغ التحصیلی:1387

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی اپتیک غیر خطی سطوح فلزات لینک


  مینا طباخیان نائینی

  سال فارغ التحصیلی:1388

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: شناسایی و مدل سازی ساختارهای رنگی طبیعی در پر طاووس لینک


  طاهره السادات پروینی

  سال فارغ التحصیلی:1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: طراحی میکرواستریپ جهت بهینه سازی برانگیختگی امواج مگنواستاتیک سطحی در لایه های نازک گارنت لینک


  عاطفه جولائی

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی اثر مگنتو اپتیکی کر غیر خطی در لایه نازک مغناطیسی گارنت لینک


  لیلا خرم نیک

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: مشخصه یابی فیلم نازک اکسید روی آلاییده شده با کبالت رشد داده شده به روش لایه نشانی لیزر پالسی لینک


  ملیحه رنجبران

  سال فارغ التحصیلی:1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: ترک یابی غیر مخرب فلزات بر پایه حسگر امپدانس مغناطیسی بزرگ لینک


  منصوره شصتی

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: مشخصه یابی چرخش فارادی وابسته به دما در بلور مگنتوفوتونی یک بعدی ۶(TiO2/SiO2)6 / Bi : YIG/(SiO2/TiO2 ) لینک


  مینا صوفیانی

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی لایه های نازک لینک


  نسترن طاهری جبلی

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی وابستگی دمایی امپدانس مغناطیسی بزرگ در نوار و سیم های مغناطیسی کبالت پایه لینک


  هدی لطفی پور

  سال فارغ التحصیلی: 1389

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: ساخت لایه های هگزافریت نوع M به روش لیزر پالسی و مشخصه یابی اپتیکی و مگنتواپتیکی آن ها لینک


  حمیدرضا اسماعیل پور

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت میکرو کویل به منظور تولید میدان مغناطیسی پالسی لینک


  بهنام آبائی

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت حسگر مغناطیسی بخار فلزات قلیایی لینک


  وحید سریع القلم میاندوآب

  سال فارغ التحصیلی:1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تولید و اندازه گیری میدان های مغناطیسی پالسی قوی لینک


  سمیه صادقی

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر رنگی ساختارهای منظم طبیعی لینک


  سارا قیصری

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بهینه سازی تاخیر در ساختارهای چند لایه ای مغناطیسی با رویکرد ساختار معادل لینک


  محمد کرباسچی

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت حسگر اندازه گیری ولتاژ قوی به روش الکترواپتیکی لینک


  منصوره کریمی مشکاتی

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: خاصیت فرو الکترونیک در لایه های نازک(۲/۰، ۱۵/۰ =Y(1-X) BiXFeO3 (X لینک


  جمشید کوجک بیگلو

  سال فارغ التحصیلی: 1390

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ (GMI) فرکانس بالادر لایه‌های فرو مغناطیسی نرم لینک


  شهلا ابراهیمی

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری ضریب وردت لایه نازک پارامغناطیس اکسید دیسپرسیوم رشد داده شده به روش لایه نشانی لیزر پالسی لینک


  علیرضا بهادر

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: کاربرد میدان مغناطیسی پالسی در لایه نشانی به وسیله پالس الکترو مغناطیسی لینک


  فائزه پیرمرادیان

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: قطبش اپتیکی در بخار فلز قلیایی روبیدیم لینک


  محبوبه رضوی نیا

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر فارادی معکوس در نانو ساختارهای پلاسمونیکی لینک


  سارا شیبانی پور

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: ممان های پیچشی در فیلم های نازک فروالکتریک BiFeO3 لینک


  فاطمه شیرازی

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری گذارهای کوانتومی فیلم نازک (۰٫۷۵=Y3-xBixFe5O12(X بر پایه ی دو رنگی دایروی مغناطیسی لینک


  مجتبی فتحی نوده

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: ساخت مولد پالس الکتریکی جهت بررسی رفتار دینامیکی مغناطیسی لینک


  بی بی فرزانه فرزام

  سال فارغ التحصیلی:1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی رسانندگی سیلیکون در میدان های الکتریکی قوی لینک


  مریم محمودی

  سال فارغ التحصیلی: 1391

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: آشکارسازی ترک های مجاور در سطوح فلزی بر پایه ی نشت شار مغناطیسی لینک


  پریسا ابهری

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری سرعت حرکت دیواره در میکروسیم آمورف مغناطیسی آهن پایه به روش القای شار مغناطیسی لینک


  رهام باقران

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی شرایط هم ارزی دو اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ فرکانس بالا و تشدید فرو مغناطیسی در نمونه ی نوار کبالت پایه لینک


  سمانه بیرژندی

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری فرکانس تشدید فلز قلیایی روبیدیوم در حسگر مغناطیسی اتمی لینک


  مسعود حیدری

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری گذارهای ناحیه ی مرئی بلور مگنتو فوتونی یک بعدی با ساختار۶(TiO2/SiO2)6 /Bi:YIG/(Tio2/SiO2) به روش دو رنگی دایروی مغناطیسی لینک


  امیر عباس خزاعی

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری ضریب مغناطوتنگش اشباع لایه نازک Fe80B20 با استفاده از روش بررسی اثر تنش بر تغییرات میدان ناهمسانگردی لینک


  سعید سلیمیان ریزی

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر ضخامت زیر لایه بر خواص مغناطو الکتریک چند سازه تیتانات باریم – فریت کبالت لینک


  آسیه سهیلیان

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: شناسایی و مدل سازی ساختارهای رنگی طبیعی در پرهای درخشنده قرقاول لینک


  هاجر کاظمی

  سال فارغ التحصیلی: 1392

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بررسی اثر یکنواخت سطح در اتلاف و کوک پذیری خازن های فرو الکتریک لایه نازک باریم استرانسیم تیتانایت لینک


  ابوالفضل بازار نوی

  سال فارغ التحصیلی: 1393

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: پوشش دهی فلز بر روی نافلز با استفاده از فناوری الکترومغناطیسی پالسی لینک


  ایمان خادمی

  سال فارغ التحصیلی: 1393

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اندازه گیری مشخصات اپتیکی و مگنتواپتیکی لایه های نانومتری پرمالوی،Ni80Fe20، با روش بیضی سنجی تعمیم یافته لینک


  قاسم قاسمی

  سال فارغ التحصیلی: 1393

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر میدان عرضی داخل صفحه بر دینامیک مغناطش لایه نازک Bi: YIG لینک


  سید مرتضی محسنی ارمکی

  سال فارغ التحصیلی: 1393

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تشدید فرو مغناطیسی با روش مدوله سازی میدان در لایه های نازک مغناطیسی لینک


  عرفان حیدری

  سال فارغ التحصیلی: 1393

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: بهینه‌سازی چیدمان لایه‌نشانی لیزری با رویکرد تهیه ساختارهای مغناطوالکتریک چند‌لایه‌ای لینک


  احمد ظروفی

  سال فارغ التحصیلی: 1394

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: حسگری موج الکترومغناطیسی پالسی بر پایه ی اثر بار فضایی ویفر سیلیکونی در موجبر لینک


  دیبا مفیدی نایینی

  سال فارغ التحصیلی: 1394

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تاثیر پوشش پلیمری OTS دیواره سلول در بهبود حساسیت حسگر اتمی روبیدیم لینک


  فاضله یحیوی کوچکسرایی

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: تاثیر گاز میانجی بر پهن شدگی دوپلری گذارهای اتمی بخاطر فلز قلیایی در حضور میدان مغناطیسی لینک


  محمدجواد رجبعلی

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: شبیه سازی،تولید و اندازه گیری میدان مغناطیسی قوی شبه پایا لینک


  علی فکور

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: لینک


  جعفر جهانبخش

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: لینک


  انسیه حق وردی

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: لینک


  کامران ترابی

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: ترک یابی به روش نشت شار مغناطیسی پالسی لینک


  سید محمد طالبی سنگدهی

  سال فارغ التحصیلی: 1395

  ایمیل:

  عنوان پایان نامه: اثر اندازه دانه بندی ماده هدف در لایه های نازک BFO فرآوری شده به روش PLD لینک