-

مقالات علمی دکتر روح الله تولایی

مقالات چاپ شده در نشریات علمی:

 77-    رسول استادی و روح اله تولایی(1399)، "نقد کتاب اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن به روش اسنادی"، نشریه علمی-پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، گواهی چاپ.

76-    محمدمیلاد احمدی، روح الله تولایی، امیر حصیرچی (1399)، "نگاشت شناختی فازی عوامل مؤثر بر موفقیت اکتساب دانش سازمانی خبرگان"، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (دانشگاه تهران)، گواهی چاپ.

76-      Nahal AarabI, Rouhollah Tavallaee and etal. (2020), “Exploring the feasibility of applying a conceptual model of soft systems methodology in implementing a management information system in Universities of Medical Sciences incubators”, Journal of Health Management & Informatics, Volume 7, Issue 3, PP. 170-178, ISSN: 2322-1097. (دانلود متن کامل مقاله)

75-    امیر حصیرچی، روح الله تولایی، مسعود متینی مطهر (1399)، "مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر استخراج دانش خبرگان و تجربیات سازمانی در سطح راهبردی"، نشریه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، دوره 3، شماره 11، زمستان 1399، صص 101-136. (دانلود متن کامل مقاله)

74-    روح اله تولایی، محمد سلگی، محمد رضا نظری (1399)، "بررسی تطبیقی نظام بودجه‌ریزی بخش عمومی با بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد"، نشریه پژوهشهای راهبردی بودجه و مالی، دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-107. (دانلود متن کامل مقاله)

73-    رضا توکلی راد، روح‌الله تولایی، سید یاسر مدنی، احمد بی طرف (1399)، "ارزیابی میزان موفقیت سامانه جامع تامین و توزیع اقلام تخصصی یک سازمان نظامی- انتظامی"، نشریه اندیشه آماد، دوره 19، شماره 74 - شماره پیاپی 19، پاییز 1399، صفحه 25-56. (دانلود متن کامل مقاله)

72-    روح الله تولایی، محمدمیلاد احمدی و ساسان زارع (1399)، "نقش فناوری بازیکاری در یادگیری مدیریت و فرماندهی نظامی"، نشریه علمی مدیریت پژوهش های دفاعی، دوره 18، شماره 87، بهار 1399، صفحه 15-45. (دانلود متن کامل مقاله)

 71- احمد سیر صدر، روح اله تولایی، محمد علی افشار کاظمی (1399)، "ارایه مدل معماری سازمانی سیستم های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی با رویکرد سرویس گرا"، فصلنامه علمی-پژوهشی پیاورد سلامت، دوره 14، شماره 3، صص: 189-200. (دانلود متن کامل مقاله)

 70- روح الله تولّایی، نوید نظافتی و آقای محمّدمیلاد احمدی(1398)، "نقش بازی‌کاری در تسهیم دانش با استفاده از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و مدل‌سازی کیفی نرم‌افزار MAX-QDA"، فصلنامه علمی-پژوهشی تعامل انسان و اطلاعات، دوره 6، شماره 1، صص: 1-16. (دانلود متن کامل مقاله)

69- سولماز سلطانی، روح اله تولایی، علیرضا اسلامبولچی و یاسر قاسمی نژاد (1398)، "پشتیبانی مدیریت دانش از بهره‌وری: الگو و تجربه شرکت انتقال گاز ایران"، فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 45، پاییز 1398، صص: 107-134. (دانلود متن کامل مقاله)

68- Ruhollah Tavallaei; Nasim Hosseinzadeh Nosrati, Mohammadreza Hosseini and Bahar Hosseinzadeh Nosrati (2020), "Modeling the Crowdsourcing Effective Factors on Marketing in Tourism Industry", American Journal of Operations Management and Information Systems, ISSN: 2578-8302, Volume 5, Issue 1, March 2020, Pages: 1-12. doi: 10.11648/j.ajomis.20200501.11 (دانلود متن کامل مقاله).

 67- روح اله تولایی؛ محمد مهدی مهتدی و محمود علیخانی (1398)، "بررسی فرایند پیاده سازی انبار داده ها با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم"، نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم، سال اول، شماره 1، صص: 63-100. (دانلود متن کامل مقاله).

 66- نهال اعرابی، روح اله تولایی، هاشم منتصری و علیرضا اسلامبولچی (1398)، "بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات جامع مدیریتی در ساماندهی مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، مجله علمی-پژوهشی علوم پزشکی صدرا، دوره 7، پاییز 1398، شماره 4 (پیاپی 57)، صص: 357-368.  (دانلود متن کامل مقاله).

 65- Ruhollah Tavallaei; Mohammad Milad Ahmadi (2019), "Factors Influencing Acceptance of E-health: an Interpretive Structural Modeling", Journal of Information Technology Management (SCOPUS indexing), Volume 10, Issue 3, Autumn 2018, Page 106-126.  (دانلود متن کامل مقاله).

 64- روح اله تولایی، زینب کریمی و نوید نظافتی (1398)، "بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی در سازمانهای مالی با نقش تعدیلگر سبک تصمیم گیری"، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی (ISC)، سال دوم، تابستان 1398، شماره 5، صص: 53-81.  (دانلود متن کامل مقاله).

 63- روح‌اله تولایی، پیام حقیقی بروجنی و محمدمیلاد احمدی (1397)، "طراحی مدل فرآیندی بومی اکتساب دانش سازمانی خبرگان با استفاده از نگاشت شناختی معنایی"، فصلنامه علمی-پژوهشی چشم‌انداز مدیریت دولتی، زمستان 1397، (36)9، صص: 40-15.  (دانلود متن کامل مقاله).

 62- فیصل عامری، روح اله تولایی و سید مهدی میرفتاح (1397)، "مدیریت دانش در قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت ایران: رویکرد معادلات ساختاری"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی، دوره ۴ ، شماره 11، صص: ۳۵-۶۵.  (دانلود متن کامل مقاله).

 61- روح اله تولایی، حسن خلیلی و احسان ابوالعباسی (1397)، "مدلسازی ساختاری تفسیری ماموریت های دانش و پژوهش و فناوری دانشگاه ها"، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی(ISC)، شماره 1، تابستان 1397.  (دانلود متن کامل مقاله).

60- روح اله تولایی، زهرا صباغی و نوید نظافتی (1396)، "شناسایی و تحلیل فرصتها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی در فضای مجازی"، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، سال 10، شماره 3، پاییز 1396، صص 153-175، DOI: 10.22631/jicr.2017.1065.1871. (دانلود متن کامل مقاله).

 59- سیدحسین سیادت، روح اله تولایی و مریم فرهادی (1396)، "ارزیابی تاثیر هوش تجاری و زیرساخت انعطاف پذیر فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی با درنظر گرفتن چابکی سازمانی"، مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای مدیریت در ایران(دانشگاه تربیت مدرس)، دوره 21، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 153-177، (دانلود متن کامل مقاله).

58- سجاد شکوهیار، روح اله تولایی و لیلاسادات فاطمی (1396)، "اولویت بندی مولفه های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان ها"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات بسیج، شماره 74، بهار 1396 (دانلود متن کامل مقاله).

57-    Ruhollah Tavallaee, Sajjad Shokuhyar, Fatemeh Samadi (2017), "The Combined Theory of Planned Behavior and Technology Acceptance Model of Mobile Learning at Tehran Universities", International Journal of Mobile Learning and Organisation (SCOPUS indexing), Inderscience Publishers, Vol. 11, No. 2, pp.176 – 206, DOI: 10.1504/IJMLO.2017.10005262. (دانلود متن کامل مقاله).

56-    Hossein Agahifar & Rouhollah Tavallaei (2016), "Management Information System for Performance Evaluation of Organization, Based on the Balanced Scorecard Method", International Journal of Management and Applied Science, Volume: 2, Issue: 11, PP. 28-33, ISSN: 2394-7926.

55- سجاد شکوهیار، روح اله تولایی و  نیلوفر رجا (1395)، "خوشه بندی مددجویان بهزیستی به منظور شناسایی هدفمند خانواده های تحت پوشش با استفاده از تکنیک داده کاوی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ناتوانی، ماره 6، زمستان 1395، صص 21-27. (دانلود متن کامل مقاله)

54. Hadi Khaleghiyan, Ruhollah Tavallaei, Mahmonir Bayanati (2016), "Identification and Ranking of Effective Factors on Outsourcing Activities in the Governmental Organizations", Journal of Administrative Management, Education and Training, Vol. 12, Special Issue 6, pp. 145-155, ISSN: 1823-6049 (دانلود متن کامل مقاله).

 53- روح اله تولایی، سجاد شکوهیار و مریم کریمی (1395)، "عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تامین چابک صنعت نفت و گاز با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)"، فصلنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، سال 14، شماره 139، صص: 27-42. (دانلود متن کامل مقاله)

 52- محمدرضا مردانی و روح اله تولایی (1395)، "راهنمای تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی بانکها برای رسیدن به بانکداری اسلامی"، فصلنامه علمی-ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، سال 13، شماره 16، پاییز 1395، صص: 77-92. (دانلود متن کامل مقاله)

51- Ruhollah Tavallaei and Rozbeh Fadaei (2016), "Identification and Prioritization of Critical Success Factors in Implementation of Knowledge Management", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 7, No 5, October 2016, pp. 135-142, ISSN: 2039-9340, DOI: 10.5901/mjss.2016.v7n51p135. (دانلود متن کامل مقاله).

50- Ruhollah Tavallaei and and Nahal Aarabi (2016), "Investigating quality and value added of Hospital Information System (HIS) in a medical and educational center of Shiraz", Journal of Management and Social Studies (JMSS), Vol. 3, No. 3, April 2016, pp. 31-40, ISSN: 2383-2320. (دانلود متن کامل مقاله).

 49- Ruhollah Tavallaei and Mehrdad Mohammadzadeh Alamdary (2016), "Investigation of feasibility study for implementation of organizational knowledge management", International Journal of Social Sciences and Humanities Research, Vol. 4,  No. 3, March 2016, ISSN: 2348-2990 (دانلود متن کامل مقاله).

 48- Ruhollah Tavallaei and Hossein Rajabdorri (2016), "Economic Espionage and Security in Financial Information Systems", International Journal of Social Sciences and Humanities Research, Vol. 4,  No. 2, February 2016, pp. 1-10, ISSN: 2348-2990. (دانلود متن کامل مقاله)

47-    روح اله تولایی، سجاد شکوهیار و لیلاسادات فاطمی (1394)، "مدل سازی عوامل موثر بر عملکرد مدیریت جهادی با رویکرد نقشه شناختی فازی"، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت و فرهنگ جهادی، شماره اول، زمستان 1394.

46- روح‌اله تولّایی و محمّدمیلاد احمدی (1394)، " آسیب‌شناسی و تدوین راهبردهای کسب جایگاه برتر منطقه ای در توسعه‌ دولت الکترونیک"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 28، زمستان 1395، صص. 19-40 (دانلود متن کامل مقاله).

45- Sajjad Shokohyar, Ruhollah Tavallaei & Khadijeh Keramatniya (2015), "Identifying Effective Indicators in the Assessment of Organizational Readiness for Accepting Social CRM", International Journal of Management, Accounting and Economics (IJMAE), Volume (3), No. (2), February 2016, ISSN: 2383-2126 (دانلود متن کامل مقاله).

 44- Ruhollah Tavallaei, Sajjad Shokohyar, Farnoush Padash Pour (2015), "Presenting the Conceptual Model of Evaluating E-Banking Effect on Banks’ Performances with the Approach of BSC", INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,Volume 8, Issue 27, October 2015, ISSN: 0974-6846  (دانلود متن کامل مقاله).

 43- Ruhollah Tavallaei, Sajjad Shokohyar, Ghazaleh Kousedghi (2015), "Evaluation of business intelligence systems on organization performance with balanced scorecard approach", International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, ISSN:2345-2749(دانلود متن کامل مقاله).

 42- Ruhollah Tavallaei, Sajjad Shokohyar, Farnoush Padash Pour (2015), "Effects of Electronic Banking Services Adoption on Banks’ Performance via Balanced Scorecard Approach Using Fuzzy TOPSIS", International Journal of Social Sciences and Humanities Research, Vol. 3 No. 13, December 2015, pp. 40-62, ISSN: 2348-2990. (دانلود متن کامل مقاله)

41- روح اله تولایی، شهربانو تاج میری و محمد تاج میری (1394)، "پیش‌بینی فرایندهای لجستیک معکوس با مدل‌های سری زمانی"، فصلنامه علمی ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره : 37، دوره سوم، پاییز 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

40- روح اله تولایی، سجاد شکوهیار و احسان قره خانی (1394)، "طراحی مدل سنجش مقبوليت فن آوری اطلاعات سبز در شرکت ملی نفت ايران"، نشریه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 126، صص 15-24. (دانلود متن کامل مقاله)

39- Ruhollah Tavallaei, Sajad Shokohyar, Seyedeh Mehrsa Moosavi, Zahra Sarfi (2015), "Assessing the Evaluation Models of Business Intelligence Maturity and Presenting an Optimized Model" , International Journal of Management, Accounting and Economics, Vol.  2 , No.  9 , September 2015, ISSN: 2383-2126 (دانلود متن کامل مقاله).

38- روح‌الله تولّایی و زهرا صباغی (1394)، "طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی"، فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، شماره 28، تابستان 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

37- Ruhollah Tavallaei and Rosa Khezri (2014), "Risk management strategies of electronic services in the Iran’s banking system", International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 5, No. 5, October 2014: pp. 351-357, ISSN: 2010-0248, DOI: 10.7763/IJIMT (دانلود متن کامل مقاله).

36- روح‌الله تولّایی و سجاد شکوهیار (1393)، "ارزيابي تاثیر مولفه هاي مديريت جهادي بر عملکرد سازمانی با رويکرد کارت امتيازي متوازن"، فصلنامه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 19، پاییز 1393. (دانلود متن کامل مقاله)

35- روح اله تولایی و حسین رجب دری (1393)، "بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع اسلامی"، دوفصلنامه علمی-تخصصی اسلام و مدیریت، دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 89-109، شاپا: 23456698. (دانلود متن کامل مقاله)

34- روح اله تولایی (1393)، "آینده پژوهی روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن، شماره 18، زمستان 1393. (دانلود متن کامل مقاله)

33.    روح اله تولایی و دیگران (1393)، "طراحی الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با بکارگیری رویکرد تفکر نرم و مدل نگاشت شناختی"، فصلنامه علمي-پژوهشي و ISC مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، شماره 27، تابستان 1393، صص 181- 201. (دانلود متن کامل مقاله)

32.    مسلم باقري، محمد مهدي عليشيري، روح اله تولايي، سيامك طهماسبي (1393)، "مديريت استعدادها در صنعت نفت ايران: عوامل اثرگذار و راهبرد كلان"، فصلنامه علمي-پژوهشي و ISC مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، شماره 26، بهار 1393، صص 9-38. (دانلود متن کامل مقاله)

31.    روح اله تولايي ، امير اعظمي (1392)، "تجزيه و تحليل شاخص هاي مديريت استراتژيك منابع انساني در شركت هاي پيشرو نفتي بر اساس مدل ۵p (مطالعه موردي شركت ملي نفت چين)"، فصلنامه علمي-پژوهشي و ISC مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، شماره 22، بهار 1392، صص 162-185. (دانلود متن کامل مقاله)

30- روح الله تولایی، جهانیار بامداد صوفی و علی رضاییان (1392)، "ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن، شماره 14، زمستان 1392. (دانلود متن کامل مقاله)

29- "راهکارهای فرهنگی ارتقای سطح موفقیت استقرار مدیریت دانش"، فصلنامه علمی-پژوهشی و ISC اندیشه های نوین در مدیریت، دانشگاه سمنان، سال انتشار: 1392. (دانلود متن کامل مقاله)

28- "بررسي فرايندهاي مديريت منابع انساني در شركت ملي نفت چين CNPC"، فصلنامه علمي-پژوهشي و ISC مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، سال انتشار: 1392.

27- "بررسي و ارزيابي عوامل زمينه اي براي استقرار مديريت دانش در شركت نفت و گاز اروندان"، فصلنامه علمي-پژوهشي و ISC مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، سال انتشار: 1391.

26- "تدوين استراتژي دانش در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران، مطالعه موردي شركت ملي نفت ايران"، نشريه علمي-پژوهشي چشم انداز مديريت دانشگاه شهيد بهشتي، سال انتشار: 1390.

25- "راهبرد توسعه مجازي أموزش ملي قرأن كريم"، فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات دفاعي استراتژيك (دانشگاه عالی دفاع ملی)، سال انتشار: 1389.

24- "راهبردهاي اجتماعي به مثابه بديلهاي غيرقيمتي در حل مسئله  اصلاح الگوي مصرف در كشور"، تابستان 1389، مجله ي علمي-پژوهشي بررسي مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه تهران)؛ شماره 2. (دانلود متن کامل مقاله)

23- "بررسي تأثير تعهد سازماني بر عملكرد سازمان ها"، دوماهنامه علمي-ترويجي توسعه انساني پليس، شماره 30، سال انتشار: 1389. (دانلود متن کامل مقاله)

22- "تجزيه و تحليل ابعاد مزيت رقابتي در توسعه مديريت استراتژيك منابع انساني (مورد كاوي: صنعت نفت)"، فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، شماره 8، سال انتشار: 1389. (دانلود متن کامل مقاله)

21- "درآمدي بر شناخت مدل مطلوب فراگرد مديريت دانش در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران"، تابستان 1388، فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت و منابع انساني در صنعت نفت؛ شماره 7.

20- "بررسي الگوهاي استراتژي مديريت دانش و استراتژي دانش در سازمانها"، دي و بهمن 1388، دوماهنامه علمي-ترويجي توسعه انساني پليس؛ شماره 27. (دانلود متن کامل مقاله)

19- Developing a Model of Knowledge Networks in Organizations-Case Study: Petroleum Industry of I.R.Iran", International Journal of Social Science and Humanity (IJSSH), Vol. 2, No. 5, September 2012 (دانلود متن کامل مقاله).

18- "بررسي عوامل موثر بر رفتار اخلاقي كاركنان در سازمان"، شهريور و مهر 1388، دوماهنامه علمي-ترويجي توسعه انساني پليس، شماره 25. (دانلود متن کامل مقاله)

17- "راهبرد اقيانوس آبي: انقلابي در مفهوم مديريت راهبردي"، تير و مرداد 1388 ، دوماهنامه علمي-ترويجي توسعه انساني پليس، شماره 24. (دانلود متن کامل مقاله)

16- "ارائه مدل بومي مستندسازي تجربيات خبرگان در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران"، زمستان 1387، فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت و منابع انساني در صنعت نفت؛ شماره 5. (دانلود متن کامل مقاله)

15- "طراحي مدل بومي براي كنترل استراتژيك دستگاه هاي فرهنگي كشور"، زمستان 1387، فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهشهاي مديريت منابع انساني؛ دانشگاه امام حسين(ع)؛ شماره1. (دانلود متن کامل مقاله)

14- "مديريت بهره وري از طريق اصلاح الگوي مصرف در بخش تقاضاي انرژي كشور"، پاييز 1387، فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت و منابع انساني در صنعت نفت؛ شماره 4.

13- "بررسي نقش الگوي تعالي مديريت كيفيت جامع در تغيير و تحول راهبردي سازمانها"، بهمن و اسفند 1387، دوماهنامه علمي-ترويجي توسعه انساني پليس، شماره 21.

12- "مباني و اصول مشتري مداري در اسلام"، مهر و آبان 1387، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 19. (دانلود متن کامل مقاله)

11- "نوآوري منابع انساني و شكوفايي سازماني"، پاييز 1388 ، فصلنامه پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، شماره44.

10- "تحقق امنيت اجتماعي در بستر كارآفريني"، مرداد و شهريور 1387 ، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 18.

 9- "رهبري و مديريت اخلاق اسلامي"، خرداد و تير 1387، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 17. (دانلود متن کامل مقاله)

8- "خلاقيت و راه هاي پرورش آن"، فروردين و ارديبهشت 1387، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 16.

7- "ترغيب خلاقيت و نوآوري در ميان كاركنان سازمان"، فروردين و ارديبهشت 1387، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 16.

6- "راهكارهاي تقويت نوآوري و شكوفايي در سازمان"، 1387، فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت و منابع انساني در صنعت نفت؛ شماره 3.

 5- "چالش ها و راهكارهاي مديريت انتظامي بحران"، آذر و دي 1386، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 14.

 4- "مديريت بحران در سيره اميرالمومنين(ع)"، آذر و دي 1386، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 14.

 3- "پروژه كاپلينگ (مقدمه اي بر مديريت دانش در پليس)"، مرداد و شهريور 1386، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 12.

 2- "رويكردهاي نوين به ارزيابي عملكرد سازمان ها"، مرداد و شهريور1386، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 12. (دانلود متن کامل مقاله).

 1- "الگويي براي شناخت مديريت اسلامي"، خرداد و تير 1386، دوماهنامه توسعه انساني پليس، شماره 11. (دانلود متن کامل مقاله)

 

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانس ها:

61- روح الله تولایی، محمّدمیلاد احمدی و نسرین رحمانی (1398)، "نقش سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان در بهبود عملکرد سازمان با رویکرد BSC"، کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد، (نمایه ISC)، تهران: 31 تیر 1398. (دانلود متن کامل مقاله)

60- فریبا قربانی، روح‌الله تولایی، سید حسین سیادت (1397)، "شناسایی و رتبه بندی عوامل وفاداری به برند بانک دی از طریق  بازاریابی رسانه های اجتماعی"، کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار (نمایه ISC)، تهران: 25 بهمن 1397. (دانلود متن کامل مقاله)

59- حدیث حاتمیان، روح اله تولایی و حمید صادقی (1397)، "بررسی مدل مفهومی کارکردهای فناوری واقعیت افزوده در مدیریت زنجیره تامین  شرکت فولاد خوزستان"، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، تکنولوژی و علوم (نمایه SCOPUS)، برلین آلمان: 18 تیر 1397. (دانلود متن کامل مقاله)

58- روح اله تولایی و زینب کریمی (1397)، "بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان با اثر میانجی سبک تصمیم گیری"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (نمایه ISC)، تهران: 30 اردیبهشت 1397.

57- روح اله تولایی، حسین نزاکتی علیزاده، اکبر دادستانی و فاطمه صمدی (1397)، "تدوین استراتژی بازار یابی انرژی الکتریکی مورد نیاز صنایع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس"، اولین همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی (نمایه ISC)، مشهد: 20 اردیبهشت 1397. (دانلود متن کامل مقاله)

56- محمد حسین تشکری و روح اله تولایی (1397)، "بررسی کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری به عنوان مزیت رقابتی"، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و بانکداری اقتصاد در افق 1404، (نمایه CIVILICA) مشهد: 5 اردیبهشت 1397. (دانلود متن کامل مقاله)

55- فرشته حاجی غلامرضا، روح اله تولایی و آرش عمرزاده (1396)، "بررسی روابط بین عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی با استفاده از نقشه شناخت فازی"، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران: دانشگاه شهید بهشتی 8 و 9 اسفند 1396.

54- آرش عمرزاده، نوید محبعلی و روح اله تولایی (1396)، "شناسایی و رتبه بندی روشهای استخراج دانش خبرگان با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی"، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران: دانشگاه شهید بهشتی 8 و 9 اسفند 1396.

53- آرش عمرزاده، علی اوتارخانی و روح اله تولایی (1396)، "تدوین و ارزیابی مدل سلسله مراتبی فرایندهای مدیریت دانش"، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، سالن همایشهای بین المللی رازی تهران: 5 اسفند 1396. (دانلود متن کامل مقاله)

52- روح اله تولایی، سایه باقرزاده، سیده طاهره حسینی (1396)، "بررسی قابلیتهای فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی در گردشگری الکترونیک"، کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی، نروژ- اسلو: 14 اردیبهشت 1396.

51- روح اله تولایی، محدثه دالکوهی و طناز شعبانی (1396)، "توسعه شبکه های CRM با استفاده از فن آوری های جدید اطلاعات و ارتباطات"، کنفرانس بین الملل مدیریت ، اقتصاد ، کارآفرینی و صنعت توریسم، گرجستان- تفلیس: 14 اردیبهشت 1396.

50- فریبا قربانی و روح اله تولایی (1395)، "بررسی اثر هوش تجاری بر ابعاد عملکرد سازمانی بااستفاده از مدل تعالی سازمان (EFQM)"، کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران: 18 اسفند 1395.

49- آرش عمرزاده و روح الله تولایی (1395)، "ارائه مدل پیاده سازی مدیریت دانش در بانک انصار با استفاده از رویکرد فراترکیب"، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران: دانشگاه شهید بهشتی 7 و 8 اسفند 1395. (دانلود متن کامل مقاله)

48- Hossein Agahifar. Rouhollah Tavallaei (2016), "Management Information System for Performance Evaluation of Organization, Based on the Balanced Scorecard Method", international conference on economics and finance research (ICEFR), UAE: 9-10 September 2016 (دانلود متن کامل مقاله).

47- روح الله تولایی و سپیده مهرعلی (1395)، "بررسی کارکرد روش جمع سپاری جهت آزمایش عملکرد نرم افزار های مدیریتی"، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت: 13 شهریور 1395 (دانلود متن کامل مقاله).

46- روح الله تولایی و روزبه فدایی (1395)، "شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، استانبول ترکیه: 13 خرداد 1395. (دانلود متن کامل مقاله)

45- روح الله تولایی و سولماز سلطانی (1395)، "ارائه الگوی توسعه شبکه های همکاری به منظور خلق و به اشتراک گذاری دانش"،  نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران: 30 اردیبهشت 1395. (دانلود متن کامل مقاله)

44- روح الله تولایی و نبی اله یوسفی گرجی (1394)، "عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش2.0  در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران"، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران: 4 و 5 اسفند 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

43- روح الله تولایی، الهه محمدی و نیما خطیبی (1394)، "بررسی قابلیت های نوین شبکه های اجتماعی در توسعه تحقیقات بازاریابی با استفاده از روش نگاشت شناختی"، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران: 20 بهمن 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

42- روح الله تولایی، شهربانو تاج میری و محمد تاج میری (1394)، "ارزیابی اثر ابعاد هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی"، دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، 3 دی 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

41- بیتا نفریه، سجاد شکوهیار و روح الله تولایی (1394)، "سنجش رضایت مشتریان از خدمات تلفن همراه با رویکرد AHP فازی، مطالعه موردی: در اپراتورهای همراه اول،ایرانسل و رایتل"، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران: 9 آذر 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

40- سجاد شکوهیار، روح الله تولایی و فرشته محسنیان (1394)، "سنجش میزان رضایت مشتریان از محصولات صنایع غذایی با استفاده از تکنیک داده کاوی؛ مطالعه موردی: محصولات شرکت شیرین عسل"، کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار، تبریز: 6 و 7 آبان 1394.

39- میترا سلیمانی و روح‌الله تولّایی (1394)، "بررسی تاثیر بازارهای تجارت الکترونیک در فروش محصولات"، اولین همایش علمی-پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرین و آموزش ایران، 7 و 8 مهر 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

38- روح الله تولایی، مونا یوسف زاده و سارا ریاحی (1394)، "بررسی کارکردهای بازاریابی عصبی بر رفتار خرید آنلاین مصرف کننده اینترنتی "، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، صومعه سرا، 29 شهریور 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

37- روح الله تولایی، سجاد شکوهیار و فرنوش پاداش پور (1394)، "ارائه ی مدل مفهومی ارزیابی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک"، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، صومعه سرا، 29 شهریور 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

36- روح الله تولایی، سجاد شکوهیار و غزاله کوصدقی (1394)، "طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم اطلاعاتی بورد بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن21، تهران: مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما، 23 شهریور 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

35- آتوسا آذری، سجاد شکوهیار و روح الله تولایی (1394)، "ارزيابي چالشهای پیاده سازی سیستم های هوشمند مديريت كسب و كار در سازمان (مطالعه موردي: شركت مخابرات)"، دومین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مدیریت و کسب و کار، اردبیل.

34- روح اله تولایی، شهربانو تاج میری و محمد تاج میری (1394)، "ارزیابی چشم انداز هوش تجاری (BI) در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها"، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، 26 خردادماه 1394، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. (دانلود متن کامل مقاله)

33- شهربانو تاج میری، روح اله تولایی و محمد تاج میری (1394)، "ضرورت تشكيل حلقه هاي كيفي براي ايجاد اقيانوس آبي در سازمان ها"، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، 25 خردادماه 1394، مرکز همایش های تلاش تهران.

32- روح‌الله تولّایی و محمّدمیلاد احمدی (1394)، "بررسی ابعاد آواتاریسم و تأثیر آن بر تحوّلات آینده‌ی فرهنگ ایرانی- اسلامی"، دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، 17 خردادماه 1394.

31- روح‌الله تولّایی، زهرا صباغی و حمیدرضا طوطیانوش (1394)، "آینده پژوهی فرصت ها و تهدیدات شبکه های اجتماعی برای جوانان (با استفاده از تکنیک چرخه آینده)"، دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، 17 خردادماه 1394. (دانلود متن کامل مقاله)

30- روح اله تولایی، زهرا ملاداودی و سحر محبتی (1393)، "بررسی میزان تاثیر فرآیند تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان شرکت برق استان گلستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن"، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران: 28 و 29 بهمن 1393. (دانلود متن کامل مقاله)

29- روح الله تولایی، سیده لیلا شمس آبادی، مهندس امیرحسین کرمی پورعلم (1393)، "بررسی مزیت های رقابتی و راهکارهای بکارگیری رایانش ابری در تجارت الکترونیک"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران: مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما، 19 اسفندماه 1393. (دانلود متن کامل مقاله)

28- روح الله تولایی، مریم فرهادی و آرام محمدی (1393)، "بررسی و شناسایی مولفه های اخلاقی تعامل انسان و رایانه در حوزه فضای مجازی"، شیراز: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت راهکارها و چالش ها، 29 بهمن ماه 1393. (دانلود متن کامل مقاله)

27- روح الله تولایی، سولماز حسین شبیری و روناک مدرسی (1393)، "شناسایی و تحلیل ریسک های بکارگیری رایانش ابری در سازمان ها"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران: مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما، 19 اسفندماه 1393. (دانلود متن کامل مقاله)

26- روح الله تولایی، ریحانه حقیقی و پرنا سعیدپور (1393)، "توسعه سلامت و رفاه الکترونیک  با رویکرد هوشمند سازی سازمان"، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران: مرکز همایش های دانشگاه تهران، 5 و 6 اسفندماه 1393. (دانلود متن کامل مقاله)

25- روح الله تولایی و کامبیز ارشتنابی مطلق (1393)، "نقش شبکه های اجتماعی در بهبود روابط مشتری"، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران: مرکز همایش های دانشگاه تهران، 5 و 6 اسفندماه 1393.

24- روح الله تولایی و رضا کاشفی (1393)، "تاثیر فرهنگ ایرانی- اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد مقاومتی"، اولین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، گواهی چاپ در مجموعه مقالات علمی-پژوهشی کنگره.

23- روح الله تولایی و الهام آزاد (1393)، "مروری بر دیدگاه های مختلف پیرامون اقتصاد مقاومتی"، اولین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، تهران: مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما، 28 و 29 بهمن ماه 1393.

22- روح الله تولایی (1393)، "بررسی و تحلیل عاملی تاییدی ابعاد سه شاخگی شبکه های دانش در هاب هاي پژوهش و فناوری وزارت نفت"، تهران: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی، مرکز همایش های دانشگاه امام علی(ع)، 6 و 7 دیماه 1393. (دانلود متن کامل مقاله)

21- سجاد شکوهیار و روح الله تولایی (1393)، "بررسی تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت بر فرآیند خلق و اکتساب دانش"، تهران: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی، مرکز همایش های دانشگاه امام علی(ع). (دانلود متن کامل مقاله)

20- Knowledge networks creation as a tool for managing knowledge in organizations; case study: petroleum industry of I.R.Iran", International Conference on Management Technology and Science-ICMTS 2011,Dubai,ISI Proceeding, Management Technology and Science, Volume 45, IACSIT Press, 2012.

19- Review different knowledge strategy models and designing a new model", international conference on innovation, management and service- ICIMS 2011,ISI Proceeding, Singapore  (دانلود متن کامل مقاله).

18- A process model for implementing knowledge management", international conference on innovation, management and service- ICIMS 2011, ISI Proceeding, Singapore  (دانلود متن کامل مقاله).

 17- A Practical Framework for Documentation of Experience and Knowledge Acquisition of Experts in Organizations", 26nd - 28rd November 2010 ICBER 2010,ISI Proceeding,  Kuala Lumpur, Malaysia. (دانلود متن کامل مقاله)

16- "ارائه مدل مناسب جهت تدوين استراتژي دانش در صنعت نفت، 29 و 30 ارديبهشت 1389، چهاردهمين همايش بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي: پژوهشگاه صنعت نفت.

15- "ضوابط عمومي انتخاب و انتصاب مديران در مديريت علوي"، 1388، همايش ملي مديريت علوي؛ دانشگاه پيام نور.

14- "نقش همياري در بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف در بخش انرژي"، 1388، نخستين همايش ملي همياري ملي حلقه مفقوده توسعه پايدار.

13- "مستندسازي تجربيات خبرگان، گامي مهم در مديريت دانش؛ موردكاوي: صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران"، 11 و 12 بهمن 1388، دومين كنفرانس ملي مديريت دانش.

12- "طراحي و استقرار سيستم اطلاعاتي مديريت تجربيات خبرگان صنعت نفت"، 11 و 12 بهمن 1388، دومين كنفرانس ملي مديريت دانش.

11- "تجزيه و تحليل ابعاد مزيت رقابتي در توسعه مديريت استراتژيك منابع انساني مورد كاوي: صنعت نفت كشور"، 28 دي 1388، همايش بين المللي مديريت منابع انساني در صنعت نفت؛ سياست ها و بهترين تجربه ها.

10- "درآمدي بر شناخت مدل مطلوب فراگرد مديريت دانش در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران"، 28 دي 1388، همايش بين المللي مديريت منابع انساني در صنعت نفت؛ سياست ها و بهترين تجربه ها.

9- "بررسي كاربرد مديريت تفاوتهاي فردي در جذب، بكارگيري و ارتقاء منابع انساني صنعت نفت"، 28 دي 1388، همايش بين المللي مديريت منابع انساني در صنعت نفت؛ سياستها و بهترين تجربه ها.

8- "استخراج شاخصه‌هاي سطح ملي رهبري در رهبري امام خميني(ره) با رويكرد تحليل محتوا"، 12 و 13 مهر 1388، نخستين همايش ملي بررسي ابعاد رهبري امام خميني(ره)، دانشگاه پيام نور.

7- "تاملي بر دولت الكترونيك و ابعاد تعامل شهروندان با آن"، 14 اسفند 1387، اولين همايش ملي دولت الكترونيك و ارتقاء نظام اداري كشور.

6- "بررسي نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط در توسعه فعاليت هاي اقتصادي كشور"، 3 و 4 دي 1387، اولين همايش ملي توسعه فعاليت هاي اقتصادي ، دانشگاه پيام نور.

5- "ارائه الگويي جامع براي شناخت مديريت اسلامي"، 20 خرداد 1387، همايش ملي روش شناسي تحقيق در مديريت و رهبري اسلامي ، دانشگاه تهران.

 4- "مرجعيت علمي و رسالت دانشگاه امام صادق(ع)"، 24 خرداد 1386، همايش ملي به سوي مرجعيت علمي، دانشگاه امام صادق(ع).

 3- "ساختار قدرت و نظام اداري در مدينه"، 2 اسفند 1385، همايش ملي سيره سياسي پيامبر اعظم(ص)، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و دانشگاه امام صادق(ع).

 2- "اداره بيت المال در سيره پيامبر اعظم(ص)" ، 1385، اولين همايش رمضان دانشگاه امام صادق(ع).

 1- "مديريت بحران در سيره پيامبر(ص)"، 1384، همايش ملي سيره دفاعي پيامبر اعظم(ص)، وزارت دفاع و پشتيباني.

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است