-

برنامه هفتگی

برنامه هفتگي نیمسال دوم تحصیلی 1396-1397

ساعت

 روز

9-8

10-9

11-10

 12-11

 13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

 شنبه

 مدیریت دانش مدیریت دانش مدیریت دانش مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان        

 

 

 

یکشنبه

 

   

 

 

       

 

دوشنبه

                  

 

سه شنبه

                   

 

 

چهارشنبه

 

 

 

         

 

 

 

پنجشنبه

 مدیریت مذاکره

  مدیریت مذاکره  مدیریت مذاکره  مدیریت مذاکره

 

       

 

 

 

توضیحات:

 - دانشجویان عزیز لطفاً جهت راهنمایی پایان نامه و یا مشاوره دانشجویی، با هماهنگی قبلی مراجعه فرمایند.

 

برنامه هفتگي نیمسال اول تحصیلی 1396-1397

ساعت

 روز

9-8

10-9

11-10

 12-11

 13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

 شنبه

                 

 

 

 

یکشنبه

 

   

 

 

       

 

دوشنبه

 استراتژی های مدیریت دانش سازمانی   استراتژی های مدیریت دانش سازمانی  روش تحقیق پیشرفته   روش تحقیق پیشرفته     روش تحقیق پیشرفته    روش تحقیق پیشرفته

روش شناسی پژوهش در IS

روش شناسی پژوهش در IS  

 

سه شنبه

    مدیریت منابع انسانی در بستر IT مدیریت منابع انسانی در بستر IT            

 

 

چهارشنبه

 

 

 

         

 

 

 

پنجشنبه

 

   مدیریت دانش

 مدیریت دانش 

 

       

 

 

 

توضیحات:

 - دانشجویان عزیز لطفاً جهت راهنمایی پایان نامه و یا مشاوره دانشجویی، با هماهنگی قبلی مراجعه فرمایند.

 

برنامه هفتگي نیمسال دوم تحصیلی 1395-1396

ساعت

 روز

9-8

10-9

11-10

 12-11

 13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

 شنبه

    روش تحقیق یشرفتهروش تحقیق یشرفته


 مشاوره
دانشجویان

    تجزیه و تحلیل سیستمها  تجزیه و تحلیل سیستمها   تجزیه و تحلیل سیستمها

 

 

 

یکشنبه

 

   

 

 

مبانی و کاربرد کامپیوتر 

مبانی و کاربرد کامپیوتر 

   

 

دوشنبه

           دفتر
هم اندیشی اساتید
  دفتر
هم اندیشی اساتید

 

  

 

سه شنبه

مدیریت دانش مدیریت دانش مدیریت دانش مدیریت دانش  مشاوره
دانشجویان
  مبانی و کاربرد کامپیوتر

مبانی و کاربرد کامپیوتر

  مشاوره
دانشجویان

 

 

 

چهارشنبه

 

 

   جلسه
گروه IT
         

 

 

 

پنجشنبه

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

برنامه هفتگي نیمسال اول تحصیلی 1395-1396

ساعت

 روز

9-8

10-9

11-10

 12-11

 13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

 شنبه

                 

 

 

 

یکشنبه

 MIS تکنولوژی   MIS
تکنولوژی

 MIS پیشرفته

 MIS پیشرفته 

 

 

 

 

   

 

دوشنبه

             

 

  

 

سه شنبه

  MIS پیشرفته

  MIS پیشرفته

روش تحقیق پیشرفته روش تحقیق پیشرفته

   مشاوره آزاد دانشجویان

روش تحقیق پیشرفته 

روش تحقیق پیشرفته 

مشاوره آزاد دانشجویان 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 مشاوره آزاد دانشجویان جلسه
گروه IT

 

 استراتژی مدیریت دانش

 استراتژی مدیریت دانش    

 

 

 

پنجشنبه

 

   

 

 

روش تحقیق پیشرفته 

روش تحقیق پیشرفته 

 MIS پیشرفته

 MIS پیشرفته

 

 

 

توضیحات:

 

برنامه هفتگي نیمسالدوم تحصیلی 1394-1395

ساعت

 روز

9-8

10-9

11-10

 12-11

 13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

 شنبه

 

 

 مشاوره آزاد دانشجویان

 مشاوره آزاد دانشجویان

       

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل سیستمها

  تجزیه و تحلیل سیستمها

 تجزیه و تحلیل سیستمها 

دوشنبه

 مدیریت
دانش 

 مدیریت
دانش

 مدیریت
دانش

 مدیریت
دانش 

 سیستم های اطلاعات مدیریت

 سیستم های اطلاعات مدیریت

 مدیریت
دانش

 مدیریت
دانش

 

 

سه شنبه

 

 

 مشاوره آزاد دانشجویان 

 مشاوره آزاد دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 سیستمهای اطلاعات مدیریت تکنولوژی

 سیستمهای اطلاعات مدیریت تکنولوژی

 

  مشاوره آزاد دانشجویان

 سیستم های اطلاعات مدیریت 

 سیستم های اطلاعات مدیریت 

 مشاوره آزاد دانشجویان  

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

برنامه هفتگي نیمسال اول تحصیلی 1394-1395

ساعت

 روز

9-8

10-9

11-10

 12-11

 13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

 شنبه

 

 

مبانی و اصول مدیریت اسلامی

مبانی و اصول مدیریت اسلامی

 

  مبانی سازمان و مدیریت

 مبانی سازمان و مدیریت

 مشاوره آزاد دانشجویان

  مشاوره آزاد دانشجویان

 

 

 

یکشنبه

 روش تحقیق پیشرفته

  روش تحقیق پیشرفته

 روش تحقیق پیشرفته

 روش تحقیق پیشرفته

 

 روش تحقیق در مدیریت

 روش تحقیق در مدیریت

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

مبانی و اصول مدیریت اسلامی

مبانی و اصول مدیریت اسلامی

 

  مبانی سازمان و مدیریت

  مبانی سازمان و مدیریت

  مشاوره آزاد دانشجویان

  مشاوره آزاد دانشجویان

 

 

 

سه شنبه

 

 

 مشاوره آزاد دانشجویان 

 مشاوره آزاد دانشجویان 

 

 روش تحقیق در مدیریت 

  روش تحقیق در مدیریت

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

 سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

 سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته 

  سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 روش تحقیق پیشرفته

  روش تحقیق پیشرفته

 مبانی سازمان و مدیریت

 مبانی سازمان و مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

برنامه هفتگي نیمسالدوم تحصیلی 1393-1394

ساعت

 روز

9-8

10-9

11-10

 12-11

 13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

 شنبه

 

 

 مشاوره آزاد دانشجویان

مشاوره آزاد دانشجویان 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 مدیریت توسعه

مدیریت توسعه

 

 

 توسعه اقتصادی

  توسعه اقتصادی

 

تجزیه و تحلیل سیستمها 

تجزیه و تحلیل سیستمها

دوشنبه

 MIS پیشرفته

  MIS پیشرفته

 مشاوره آزاد دانشجویان

 مشاوره آزاد دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 مدیریت توسعه

 مدیریت توسعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 مشاوره آزاد دانشجویان

 مشاوره آزاد دانشجویان

 

 

 سیستمهای اطلاعات مدیریت

 سیستمهای اطلاعات مدیریت

 سیستمهای اطلاعات مدیریت

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 مدیریت مذاکره

  مدیریت مذاکره

  مدیریت مذاکره

 مدیریت مذاکره

 مدیریت مذاکره

 مدیریت مذاکره

 

 

 

توضیحات:

 

برنامه هفتگي نیمسال اول تحصیلی 1393-1394

ساعت

 روز

9-8

10-9

11-10

 12-11

 13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-18

 شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 روش تحقیق پیشرفته

 روش تحقیق پیشرفته

 مشاوره آزاد دانشجویان

 مشاوره آزاد دانشجویان

 

 

 مشاوره آزاد دانشجویان

 

 سیستم
اطلاعات
مدیریت

  سیستم
اطلاعات
مدیریت

  سیستم
اطلاعات
مدیریت

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 مشاوره آزاد دانشجویان

 

 توسعه اقتصادی

 توسعه اقتصادی 

 

سه شنبه

 

 

 مشاوره آزاد دانشجویان

 مشاوره آزاد دانشجویان

 

 روانشناسی
کار

 روانشناسی
کار

 روانشناسی
کار

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

  روش تحقیق پیشرفته

  روش تحقیق پیشرفته

 مبانی سازمان و مدیریت

 مبانی سازمان و مدیریت

 

 

 مدیریت مذاکره

 مدیریت مذاکره

 مدیریت مذاکره

 مدیریت مذاکره

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است